اگر نبودند و حالا هم نیستند، کار سازمان بدینجا میرسید که میبینیم!

محمود نیشابوری- این رجویست معروف ومعلوم الحال  در رسانه های رجوی نوشته است:
" به نظر نگارنده، تاریخ مردم ایران، به مجاهد شهید محمد  حنیف نژاد و یاران با وفایش بدهکار است…ظهور و تولد بس میمون و مبارک  سازمان مجاهدین در آن روزگار، همچون جوانه های عشق و امید ومعرفت در دل خاک،چنان بارز و هویدا کرد که به شجره طیبه ای تبدیل شد که ریشه اش در اقصی نقاط وطن گسترانده شده و شاخه هایش سر به آسمان سائیدند. این درخت پاک و طیب رشد و نمو کرد گُل داد و میوه  داد و در عمل سایبان مردم،  امید، و آرزوی های یک خلق در بند شد، خلقی که همه چیزش را در آرمان مجاهدین جستجو می کند ".
اگر این نظرتان ازصمیم قلب است، شما که فردی ایرانی هستید، چرا این دین خود را پرداخت نکردید؟!
چرا درمقابل هر چرندیات مسعود رجوی (حاضر، حاضر) گفته و به او اجازه دادید که این سازمان حنیف ساخته را به بازیچه ی خود قرار داده وازاین تشکیلات بعنوان محملی برای جاه طلبی وعیاشی های خود چنان سوء استفاده کند که تنها نام خشک وخالی ای ازآن بماند ویک دستگاه برده داری و جاسوس پروری با حدود سه هزار عضو؟!
چرا اجازه دادید که رجوی، ماهیت استقلال طلبانه ی اولیه ی این سازمان را ازبین برده وآنرا به لکه ی ننگی دربین احزاب ترقی خواه ومیهن دوست تبدیل کند؟
لابد مامور بودید و معذور و از سر فرصت طلبی و کسب قدرتی که اینسان راحت دانستید، وارد این سازمان شدید وگرنه برای یک مجاهد  واقعی فرقی نمیکند که  با تبعات سخت زندان و فشار روحی وجسمی درهرکجا وهر موقعیتی که باشد – اعم ازداخل ویا خارج  تشکیلات- مبارزه کند!
شما نکردید و بنابراین به دروغ خود را طرفدار وهمفکر حنیف ها معرفی نکنید!!
دیگر اینکه آن خلقی که همه چیزش را درآرمان مجاهدین (فرقه ی فعلی رجوی) جستجو میکند، درعالم زمینی واقعی غایب است واگر سراغی ازآنها در سیارات دیگر دارید، اعلام کنید که فضانوردان به تفحص وکشافی پرداخته وما را ازکم وکیف ان آگاه کنند!!
همینطور:
" اکنون رهبری مسعود و مریم رجویست که بالاترین فدیه و فدا را در بالاترین قلل در همه سر فصلها داده اند، پرداختی بی شائبه، گذشت و فداکاری تا بینهایت برای خلق محبوبشان. ودر این راستاست که مجاهدین در اشرف و لیبرتی حماسه ها ساختند، در رابطه با شهادت از یکدیگر سبقت می گیرند، خودشان را سپر بلای یکدیگر می کنند. بلی این نشأت گرفته از یک ایدئولوژی انقلابی و آرمان انقلابی و پویاست ".
مسعود و مریم بغیر از خوش گذرانی های فوق اشرافی چه کاری انجام داده اند که به دادن بالاترین فدیه وفدا ملقب گردند؟!
گذشت شان چه بود برای خلق محبوب؟؟!!
اینکه فرزندان هزاران نفرازاین خلق را به اسارت گرفته ودر حرمسراها وکاخ های خود بخدمت گرفته ورفتاری پایین تر از شان یک برده درحق آنها داشته باشند و زمانی که تعدادی ازاین خلق حالا محبوب ودرگذشته قهرمان، برای دیدار این ازدست رفته های خود به کمپ های اسرای رجوی مراجعه کنند، به الدنگی و مایه ی ننگ بودن مفتخر شوند!!!
درمورد این شهادت ها وسهم مریم ومسعود دراین مورد توضیحی نداده ای که جوابت را بدهیم عزیز!
ونیز یک ایدئولوژی انقلابی ماهیتا باید طرفدار هستی ازدست دادگانی مانند ما خانواده ها باشد که دربرخورد گماشتگان خاص رجوی با ما، عکس این اتفاق میافتد وثابت میگردد که آقای محمود نیشابوری فرق بین استبداد وفاشیزم با انقلابی بودن را درک نکرده وآنها را عین هم میداند!!!
گروهی ازخانواده های اسرای رجوی در آلبانی
 

خروج از نسخه موبایل