خانواده ها مراسم مسخره مریم رجوی در ویلپنت را محکوم می کنند

خانواده های اعضای گرفتار فرقه رجوی در استان مازندران
مراسم مسخره مریم رجوی در ویلپنت فرانسه را محکوم می کنند
با توجه به فعالیت های زیادی طی این سالیان برای ملاقات با فرزندان خود در عراق (اشرف) داشتیم ولی عملاً رجوی مانع دیدار ما شده و هر بار با توهین و ناسزا گفتن از ما استقبال می کردند بعد از رفتن اعضای فرقه تروریستی رجوی به کشور آلبانی و رفتن مریم قجر به آنجا بار دیگر دست به مغزشویی زده تا بتواند جلوی ریزش نیرو را بگیرد.
اکنون سران فرقه رجوی که از نظر ما تروریست محسوب می شوند و با سیستم مغزشویی طی این سالیان افراد ما را در کنترل خود نگهداشتند. اکنون مریم قجر با حمایت دولت فرانسه باز هم سعی دارد در نمایشگاه ویلپنت مراسمی را در ضدیت با دولت ایران برگزار نماید و همانگونه که قبلاً هم شاهد بودیم بیشتر نفرات شرکت کننده از کشورهای مختلف و غیر ایرانی هستند که به واسطه دادن پول و گردش در پاریس آنان را به این برنامه می کشانند.
ما خانواده های استان مازندران این عمل نکوهیده دولت فرانسه را محکوم می کنیم و عقیده داریم این مسئله می تواند عاملی برای نگهداشتن افراد اسیر ما در فرقه رجوی در کشور آلبانی باشد.
آیا بهتر نیست اکنون که دولت جدید فرانسه بر سر کار آمده از خوب و بد کردن تروریست ها دست بر دارد؟
مگر همین تروریست ها در ایران باعث شهادت 17 هزار فرد بی گناه نشدند؟
مگر مانند روز روشن نیست که این تروریست ها از داعشی های وحشی به اسم عشائر انقلابی حمایت می کنند؟
اگر کشور فرانسه مهد آزادی نامیده می شود پس این تروریست ها در کشور شما چکار می کنند؟
مگر در مورد دستگیری مریم قجر در 17 ژوئن مشخص نشد که وی مقدار زیادی پول برای انجام کارهای تروریستی در اختیار داشت و دست به عمل پولشویی می زده است؟ مگر مریم رجوی در موقع دستگیری دستور خود سوزی به اعضای خود نداده بود؟ آیا این کار از نظر دولت شما محکوم نیست؟
کشور شما طی چند سال اخیر شاهد حمله های تروریستی بوده است پس می توانید درک کنید که تروریست های رجوی در کشور ما یعنی ایران دست به چه جنایتی زده اند پس نباید به این تروریست ها امکان رشد و نمو حتی در خاک فرانسه داد.
ما خانواده های اعضای گرفتار فرقه تروریستی رجوی در استان مازندران شدیداً این عمل دولت فرانسه مبنی بر تائید انجام برنامه توسط مریم رجوی را محکوم می کنیم و امیدواریم که دولت فرانسه متوجه شود که باید از حمایت رجوی تروریست دست بر دارد و مسیری که همانا مردم ایران و ما خانواده ها انتظار آن را داریم در پیش بگیرد.
به امید آن روز
جمعی از خانواده های اعضای گرفتار فرقه رجوی در کشور آلبانی

خروج از نسخه موبایل