دریوزگی در برابر استثمارگر و سلطه گر، مبارزه نیست!

وقتی دست بقلم های رجوی مطلبی مینویسند، بکلی فراموش میکنند که دهه هاست که رجوی خودشیفته، این سازمان حنیف ها راازمسیر خود منحرف کرده و به چرخ پنجم نظام سلطه گر جهانی وایادی آنها تبدیل کرده ودیگر نمیتوان برای تبلیغ بنفع این باند، ازایده های حنیف نژاد ویارانش کمک گرفت!
نکیسا بامداد هم جزو این جریانی است که با گم کردن سوراخ دعا نوشته است:
” محمد حنیف نژاد معتقد بود”در دوران ما مرز بین حق و باطل مرز بین بی خدا و با خدا نیست، مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده است”. این دینامیسم اصلی و آرمان مجاهدین در همه این ۵۲ سال بوده و در پرتو این آرمان بود که مجاهدین توانستند با ارتجاع آخوندی و نیروهای اپورتونیسم و عافیت طلب طی سالها مرزبندی کرده و مسیر خود را در پیج و خم های سخت و دشوار مبارزه با دادن قیمت رو به جلو باز کنند و اسیر هیچ تعادل قوایی نشوند و هر تعادل قوایی را با تلاش و کوشش و پرداخت بها به سود خودشان تغییر بدهند”.
آیا این مرز شکسته نشده وجریان ازاین قرار نیست که باند رجوی در عجله نشان دادن بیش ازحدش برای کسب انحصاری قدرت درایران، با وحشی ترین وتاریک اندیش ترین جناح های استثمار کننده جهانی، عهد مودت بسته است؟!
آیا کار این سازمان استحاله شده به فرقه ی رجوی، شب وروز آن نیست که مراقب بوده وببینند کدام جناح امپریالیستی درآمریکا قدرت بیشتری را بچنگ درآورده اند تا بساط اش را درزیر سایه ی آن پهن کرده وبا عرضه نمودن مطاع خود دراین بازار مکاره، چیزی بدست آورد؟!
این مسئله اظهرومن الشمس است وبعید است که نکیسا خانم ویا کسی که امضای او را پای نوشته اش گذاشته، این موضوع را نداند!
بنظر می رسد هنوز این جریان جدا از مردم وغرق دراوهام وخیالات مالیخولیایی خود، هنوز هم فکر میکند که مردم چیزی نمیدانند و میشود با طرح دروغ ها ولاطائلاتی آنها رابهمراه اسرای رجوی در کمپ آلبانی فریب داد!
ونیز:
” همچنین باید گفت که سازمان مجاهدین یک پاسخ تاریخی در برابر خمینی و یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای تداوم مبارزه یک صد ساله مردم ایران از زمان مشروطیت بود. به بیانی دیگر قبل از به قدرت رسیدن آخوندهای جنایتکار به حاکمیت، آنتی تز آن در صحنه سیاسی ایران بوجود آمده بود”.
باند رجوی نشسته بر صندلی مجاهدین، ضد مردمی ترین جریان فرقه ای – سیاسی ایران است که بعد از نهضت مشروطه بوجود آمده وبنابراین عکس آنجه که این قلم بدست رجوی میگوید، درستتر است!
روابط تشکیلاتی وخارجی این فرقه ی تمامیت خواه، دلایل محکمی بدست میدهد که باین عمله ی رجوی نهیب زده شود که دروغ میگویید!
همچنین:
” بنابراین باید گفت نه تنها مردم ایران بلکه حتی مردم منطقه و جهان یک روز خواهند فهمید که مجاهدین چه خدمت بزرگی به مردم ایران و منطقه و حتی به بشریت کرده اند”.
مجاهدین رجوی، اهمیت و اشتهار لازم دربین مردم ندارند وآنچه که از اشتهار وافتخار؟! دارند، درپیش خانواده ها ست که فرزندان آنها را به بند کشیده و فرصت نوطوق کشیدنی بدانها نمی دهند!
بنابراین کسانی که باید مجاهدین؟! را بشناسند، قبلا شناخته اند ودراین مورد دلواپسی شما موردی ندارد بدلیل اینکه احتیاج به تحمل گذر زمان ندارند!
جمعی از خانواده های اسرای رجوی در آلبانی
تبریز

خروج از نسخه موبایل