اسناد افتخار آمیز رهبر بریده و خائن، آقای مسعود رجوی!!! – قسمت پنجم

کمال همکاری با ساواک شاه ومعرفی اعضای مهم سازمان و سازشکاری…
مزدور ساواک مسعود رجوی، به اذعان اسناد ساواک، کمال همکاری در جریان تحقیقات در معرفی اعضای سازمان مکشوفه و در اختیار گذاردن اطلاعات را داشته و این مزدور را به درجه استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات نائل گردانیده است!!!
تقاضای ملاقات و صحبت حضوری با رئیس زندان و ساواک، آنهم 3-2 ساعت در حضور ساواک و در” کمال ادب ابعاد مختلف را تشریح کردن”! تنها و تنها از مزدوری چون مسعود رجوی برمی آید!!!
متن سندی از رجوی:


سند شماره 5:


متن سند شماره پنج:


آقای مسعود رجوی!
فقط آن جمله نامه ساواک که قید شده:
” نامبرده از هر جهت درروشن شدن وضعیت شبکه مزبورموثر و مفید بوده است…” توجه کنید!
واقعا نمی خواهم این جملات را تحلیل کنم، اما شایسته است که شما یا هر جنبنده ای از سازمان پر افتخارتان اندکی دراین باب توضیح بفرمائید! هر طور که راحت هستید! نمی خواهم تحت فشار هم باشید! فقط بگوئید که همکاری از هر جهت در خدمت ساواک یعنی چه؟ تا آنجائی که عقل ناقص حقیر قد می دهد هیچ وقت ساواک اهل غلو و بزرگ نمائی نبوده است! کمتر تعریف و تمجید از کسی می کنند! اما نمیدانم این رجوی چه خدمات چشم گیری کرده که اینطور به مزاج آقایان خوش آمده است؟؟؟ لطفا توضیح و روشنگری…
از مسعود رجوی، جز مزدوری و رذالت در کل زندگی اش چیز دیگری ندیدیم!
اگر این اسناد مزدوری برای ساواک شاه، در دسترس نبود و همگان نمی دیدند، این ابهام همیشه درتاریخ می ماند که چگونه همه اعضای مرکزیت دستگیر شده توسط ساواک اعدام شدند اما مسعود رجوی جان سالم بدر برد و اعدام نشد!
افشاگری در مورد این مزدور خائن از هر ثوابی، ارجح تر است و اذهان را روشن و آگاه می کند.
البته در عراق در تمامی سرفصل ها، نالایقی و بی کفایتی رجوی خائن به منافع ملی ایران، برای تمامی حاضرین در سازمان به ثبوت رسیده و جای هیچ شک و شبهه ای در اینمورد برای سیل جداشدگان ومخالفین شان وجود ندارد و مقالات وافشاگریها، درراستای آگاهی بخشی به کسانی است که احیانا ذره ای به این مرید شیطان دل بستگی دارند!
رجوی سازشکار! درتمامی طول عمر ننگین خود شرافت هم نداشته است! و قصدش غرق کردن تمامی سرنشینانی است که با او هم کشتی شدند! خوشا به سعادت کسانی که تا ایستگاه آخر با او نماندند…
تاریخ چه مفتضحانه، بریده های واقعی را به تصویر می کشد!!!
پایان

خروج از نسخه موبایل