زهی خیال باطل و خواب های پنبه دانه ای مسعود رجوی گورنشین!

رجویِ گورنشین جامعه بی طبقه توحیدی، مبارز ضد امپریالیستی با آمریکا، شورای رهبری و مرکزی و تبعیض مثبت برای زنان را پله کردی اعضاء سازمانت و ما را ذله کردی.
باید اعلام کنم اعتراضات مردم ایران به گرانی، فساد و بیکاری و مطالبات دیگر بر حق است.
ولی در این اعتراضات و مطالبات هرگز نباید اجازه داد که فرصت طلبان، میوه چینان و خائنین به وطن، بویژه مسعود رجوی، سمبل تروریسم، خشونت طلبی و وطن فروشی که بیشترین تلاش و تشویقش تلاش برای تحریم ملت ایران و برای گرسنه کردن و فقر و نابودی سرمایه های میهنی و زیر ساختهای ایران زمین را به عمل آورده است، ازآن بهره برداری کند و این اعتراضات را بر سر ملت بزرگ ایران خراب کند!
زوج رجوی که سالهاست از خون و رنج نسل جوان و خانواده ها و مردم ایران زمین چون انگلِ خونخوار روزی میخورند و بنام آزادی و مبارزه با امپریالیسم آمریکا هزاران نفر از جوانان این میهن را در اردوگاه های مرگ در کشورهای مختلف از عراق، فرانسه و اکنون در آلبانی به اسارت و بردگی نوین زندانی کرده اند، همچنین هزاران نفر از مردم ایران بویژه دختران و پسران را به کشتن داده است، زندگی و حیات هزاران انسان دیگر از جمله هواداران خودش را به نابودی کشانیده اند. به رجوی باید گفت کور خوانده ای، تصورکرده ای که اکنون زمان آن رسیده تا”تابه خود را بر سر چهار راه استراتژیک خاورمیانه بگیری و از آسمان منتظر تخم پرنده و نیمرو باشی؟”
زهی خیال باطل.


همیشه مسعود رجوی در جلساتش وقتی کفگیرِ مباحث ِ مغزشویی و تحلیل های مردم فریبی اش به ته دیگ می خورد به ما می گفت:”من بر سر چهار راه استرتژیک خاورمیانه نشسته ام تا پرنده ای از آسمانش عبور کند و تخمی بر تابه من بیفتد و یک نیمروی سیر بخورم”.
دیروز پیام رجوی را دیدم، پیامی تکراری، کلیشه ای برای به آتش کشیدن دارایی های ملت ایران و نسل جوان بود، پیامی تروریستی و تنفربرآنگیز، شور بختانه همین پیام را سالهای گذشته برای فریب نسل ما خوانده بود.!
باید به مسعود و مریم رجوی گفت شما شکنجه گران را با ملت آگاه و مجرب ایران چه کار!!؟
شعارهایی که مبلغ آن صدای آمریکا و بی بی سی و رضاپهلوی و مریم رجوی و جان مک کین باشند خیانت به ایران زمین است.
آتش زدن پرچم ایران، شعارهای تولیدی اسرائیل و عبرستان سعودی کار یک ایرانی وطنپرست نیست.
دشمنان ایران رویای سوریایی کردن ایران را به گور ببرند!
شما وطن فروشان و دیکتاتورهای نوین خارجه نشین که خط سعودی و صهیونی را پیش می برید، ذره ای غم و مشکل مردم برایتان مطرح نیست.
هزاران سلام و درود بر ملت بزرگ مجرب ایران زمین.
زهرا سادات میرباقری

خروج از نسخه موبایل