مجاهدین درحسرت سرنگونی و بازهم دروغگویی

رجویها دیوانه وار و افسارگسیخته از برای کسب جاه طلبانه قدرت خیالی سربردیوارمی کوبند و خزعبلات می بافند وکف بردهان داعیه سرنگونی دارند!

درمطلبی ازسایت نخ نمای فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین ازقول سنابرق زاهدی مسول پوشالی کمیسیون قضایی دولت بی مسمای درتبعید وآوارگی و بر مبنای دروغین تعداد تظاهرات وحرکتهای اعتراضی درایران، مژده سرنگونی داده شد. و بدان دلخوش شدند تا با خوشرقصی درنزد اربابان امریکایی وصهیونیستی وآل سعود وهمچنین اغفال اعضای مستاصل وبجان آمده اسارتگاه اشرف 3 در زندان مانزآلبانی، بتوانند چند صباحی دیگردرصحنه سیاسی به مزدوری وحیات خفیف وخائنانه خود ادامه بدهند.

اراجیف سنابرق زاهدی ازعوامل سرکوب وجنایت فرقه رجوی طبعا ارزش پاسخگویی ندارد ولیکن مستلزم آنست که بدانیم وآگاه باشیم که رجویهای متواری ازوطن یک دوجین کمیسیون جورواجورمضحک وخنده دار از جمله کمیسیون قضایی تحت مسولیت سنابق زاهدی را ازبرای چه منظوری ایجاد کردند وتاکنون چه مواردی ازپرونده های قضایی را مورد بررسی قراردادند وبرایش دادگاه ترتیب دادند وکیفرخواست صادرکردند.

برای روشن شدن امرباید گواهی بدهم که درسالیان گذشته خاصه دردوران جنگ خلیج دردهه هفتاد وسپس درهنگامه سقوط صدام دیکتاتور و هم اینک دراسارتگاه رجوی درآلبانی خاصه زندان مانزدراشرف 3 موارد بسیارزیادی بوده است که برای اعضای ناراضی وجداشده ها حکم زندان وشکنجه وحتی اعدام بریده شده وفشارطاقت فرسایی را برآن نگون بختها اعمال داشته اند.

شخصا بخوبی بیاد دارم بارها و بارها اعضای ناراضی وبتنگ آمده ازمناسبات فرقه ای را قرنطینه وبقولی بنگالی میکردند ودرممانعت ازخروج آنان با تکیه برمشت آهنین ادعا میکردند که خودمان یک دولت هستیم. خودمان یک کشوردرتبعید هستیم. خودمان دادگاه داریم وقاضی و قضات! والبته که ناراضیان را به دست عدالت خواهیم سپرد وزندان واعدام خواهیم کرد وچنانچه به اقتضای شرایط بحرانی عراق، تیغ مان برش لازم نداشته باشد به صدام متوسل شده وناراضیان را تحویل زندان مخوف ابوغریب صدام خواهیم داد وچنان کردند که می گفتند.

بواسطه همین کمیسیون قضایی تحت مسولیت سنابرق زاهدی که البته وسیله سرکوب دستگاه جهل وجنایت رجوی بوده وهست، بسیاری از ناراضیان حکم زندان وشکنجه گرفتند. ازسرناچاری واستیصال به خودکشی روی آوردند وتیرهای غیب به سراغشان آمد وبه حیات شان خاتمه دادند. بسیاری دیگربه زندان رجوی سرازیر شدند ومورد آزار و اذیت قرارگرفتند وبعضا سربه نیست شدند وشماری دیگربا مشکلات روحی وروانی برآمده ازفشاردستگاه قضایی رجوی دیوانه شدند وکنج زندان روزگار گذراندند و میگذرانند.

حال باید از سنابرق زاهدی پرسید بجای اعلام آماروارقام کذایی ودروغین اعتراضات عمومی درایران، که کلاهی ازاین نمد برایتان بافت نمیشود وآبی هم برایتان گرم نمیشود، کمی هم ازآماروارقام واقعی وپنهان درون مناسبات فرقه ای حرف بزنید وبگویید:

–              تاکنون چه تعداد اعضای ناراضی داشتید ودارید؟

–              چه تعداد ازنیروها را درزندان های اشرف مضمحل شده اشرف درعراق زندانی وشکنجه واعدام کردید؟

–              چه تعداد زندان داشتید ودرضمن انواع شکنجه های اعمال شده را هم آمار بدهید.

–              چه تعداد سربه نیست شدند و قبورآنان را آمار بدهید.

–              چه تعداد را که حریف شان نبودید تحویل زندان ابوغریب دادید؟

–              چه تعداد خودکشی کردند وچه تعداد دیوانه و افسرده شدند؟

–              الان درآلبانی چه تعداد اعضای ناراضی دارید وچه تعداد درقرنطینه وزندان هستند وبا آنان چگونه رفتارمیشود؟

–              چه تعداد درآلبانی جداشده اند وچگونه وبا چه مکانیسمی برآنان فشارروحی وروانی وارد میکنید و چه زمانی درنظردارید جوخه مرگ نگون بختها را به دستورمریم قجراجرایی وعملیاتی بکنید؟

–              چه تعداد اززنان نگون بخت را مقطوع النسل کردید واقدام به خروج رحم آنان کردید؟

–              چه تعداد اززنان دررقص رهایی در بستررهبر مفقودالاثرتان مچاله و دیوانه شدند؟

–              از ذکر دیگر چراها شرم دارم و سرآخرخود آماربدهید شخصا چه تعداد را مورد بازجویی وشکنجه قراردادید وحکم زندان وشکنجه واعدام صادرکردید؟

سنابرق زاهدی خیلی خوب میداند که باید به چراهای زیادی درخصوص اعضای ناراضی جواب وخاصه آمار بدهد…

به حکم انقلاب وتاریخ وبه قطع ویقین درآینده ای نه چندان دور دردستگاه عدالت البته که پاسخگوخواهید بود وآمارخواهید داد.

آنروز دور نیست…

پوراحمد

خروج از نسخه موبایل