سیرک سالانه مجاهدین، نمایشی از جنس ناامیدی

گروه تروریستی مجاهدین امسال نیز برای چندمین سال متوالی در نظر دارد نمایش سیرک گونه خود را در ویلپنت پاریس برگزار کند.
نمایشی که هیچ هدفی جز شارژ و تقویت روحیه عناصر خسته و نا امید خود در آلبانی ندارد. عناصری که بیش از 250 تن از آنها از زمان انتقال به این کشور، از آن فرار کرده اند و سرکردگان گروه ناچارند برای زنده نشان دادن خود و فریب اعضا برای ادامه ماندن، و با صرف هزینه های بسیار که توسط پشتیبانان خارجی تأمین می شود این نمایش مضحک را به راه اندازند.
با وجود ده ها سند و شاهد از اقدامات و رفتارهای فریب کارانه مجاهدین در راه اندازی این نمایش، گزارش اخیر شبکه ماهواره ای ان بی سی آمریکا از افرادی که با دریافت پول از این گروه در نمایش آن شرکت می کنند بار دیگر نگاه ها را به سمت عوام فریبی زاید الوصف مجاهدین در نمایش ویلپنت پاریس معطوف کرد.
این گزارش به خوبی نشان می دهد که چگونه مقامات خارجی به ویژه مقامات سابق آمریکایی در مقابل دریافت پول از این گروه در مراسم و نمایشات آن شرکت و دقایقی را ما به ازای مبالغ دریافتی به ایراد سخنرانی هایی که خودشان نیز آن را باور ندارند می پردازند.
در حقیقت جنس تمامی سخنرانان خارجی نمایش های مجاهدین اینگونه است. افرادی که پول می گیرند تا بیایند و صحبت کنند. آنقدر هم آشکار و مبتذل کار می کنند که اگر روزی یکی از سخنرانان با این گروه دچار مشکل مالی شود، آبرو و اعتبار گروه را زیر سؤال می برد و موارد از این دست به خوبی قابل مشاهده است.
اما بخش دیگر مهمانان نیز، شهروندان عادی ایرانی و غیر ایرانی، دانشجویان و پناهجویان خارجی هستند که از سرتاسر اروپا با اصرار مجاهدین و تقبل هزینه های حمل و نقل، اسکان و غذای آنان، به پاریس برده می شوند تا به عنوان سیاهی لشکر سالن نمایش را پر کنند.
خود مجاهدین نگون بخت می دانند که اگر روزی کمک های مالی خارجی به آنان قطع شود، یکی از تبعات آن، تعطیلی نمایش سالانه ویلپنت خواهد بود. زیرا مبنای این همایش بر اساس پرداخت پول به افراد برای حضور است.
نمایش امسال مجاهدین نیز مانند نمایش خسته کننده هر ساله آنان خواهد بود و مطمئنا چیز جدیدی نخواهد داشت. با این تفاوت که جان بولتون اکنون به دلیل ترس و محافظه کاری که ناشی از پست دولتی جدید اوست دیگر امکان حضور در نمایش تروریست و بهره مندی از دست و دل بازی آنها را ندارد. سیرک مجاهدین نیز با همان چهر های غیر مؤثر و بازنشسته و مزد بگیر همیشگی و با مهمل بافی های بی پایان مریم رجوی و بدون حضور حتی یک فرد یا گروه مخالف برگزار خواهد شد بی آنکه اتفاقی بیفتد.
اما ریزش ها در اردوگاه بسته مجاهدین همچنان ادامه خواهد داشت.
سیدرضا قزوینی

خروج از نسخه موبایل