خانواده های استان مازندران حمله به آقای محمدی را محکوم می کنند

کوردلان فرقه تروریستی رجوی این بار خانواده چشم انتظار آقای محمدی را در کشور آلبانی مورد ضرب و شتم قرار دادند.
مریم قجر و رجوی فاسد چرا از ملاقات یک خانواده در کشور آلبانی ترس دارد؟ وقتی آقای مصطفی محمدی به همراه همسرشان برای ملاقات با دخترش سمیه به کشور آلبانی رفتند مزدوران فرقه تروریستی رجوی که تحمل یک دیدار را هم ندارند با حمله کردن به این خانواده آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و به شدت مصدوم و روانه بیمارستان ساختند ولی در همکاری فرقه تروریستی رجوی با سفارت آمریکا در آلبانی نفرات دستگیر شده بعد از چند ساعت آزاد شدند تا به وحشی گری خود ادامه دهند.
چرا همانند اشرف رجوی شیاد از ملاقات خانواده ها این گونه بر خودش می لرزد؟ در پشت این ملاقات چه چیزی نهفته است که مسئولین فرقه حتی حاضر نیستند نفراتشان با خانواده خود حتی تماس تلفنی داشته باشند؟
برای ما خانواده های استان مازندران کاملاً روشن است وقتی فرقه ای که پایه تشکیلاتش روی فریبکاری و حقه بازی و دروغ سوار است به طبع رجوی به خاطر ترس از فروپاشی تشکیلاتش حاضر نشود حتی در کشور آلبانی اجازه ملاقات بدهد.
ما خانواده های استان مازندران این اقدام وحشیانه مزدوران رجوی در کشور آلبانی را محکوم نموده و این پیام را به رجوی و مزدورانش داریم که عاقبت این کار چیزی جز فروپاشی نخواهد بود و در آینده نزدیک غرب شمایان را مانند دستمال مصرف شده به دور خواهند انداخت.
در انتها به آقای محمدی به خاطر ایستادگی در مقابل ظلم و ستم رجوی درود می فرستیم و به او می گوئیم که وی در این مسیر تنها نیست چرا که خواسته ما که همانا ملاقات می باشد به حق بوده و این رجوی و جیره خوران وی می باشند که ناحق و ضد بشر هستند.
خانواده های اعضای گرفتار در فرقه رجوی از استان مازندران

خروج از نسخه موبایل