فرار موفقیت آمیز پنج زن مجاهد از فرقه رجوی

شتاب ریزش فروپاشی در فرقه رجوی علیرغم قولهای مزد بگیران آمریکایی رجوی و با تلاشهای خانواده های مجاهدین اسیر.
طبق اخبار رسیده از آلبانی بدنبال تلاشهای خانواده های مجاهدین اسیر در فرقه برده داری رجوی، بویژه تلاشهای خانواده محمدی و انعکاس ظلمهای اعمال شده به سیمه محمدی و والدین او آقا و خانم محمدی که در تمامی رسانه ها و مطبوعات آلبانی و سایتهای مدافع حقوق بشری در جهان و ایران منعکس شد، بعلاوه انعکاس وسیع مصاحبه های جداشدگان بویژه جدا شدگان زن مجاهدین همچون خانم فرشته هدایتی و دیگرزنان جدا شده و در اعتراض به چنین وضعیتی جهت نشان دادن اختناق و زنجیر فکری و فیزیکی اعمال شده توسط فرقه رجوی زنان مجاهد زیر از این فرقه فرار کرده اند.
تاکنون فرار این زنان تائید شده است.
مرضیه قبادی،
سرور سلامی (رضایی)،
سارا هفت برادران (فرزند رضا هفت برادران از ذوب شدگان در ولایت استالینی رجوی، که دختر دیگرش صبا در اشرف کشته شد)
راحله ضابطی،
مژگان تقی پور (معروف به خلبان)
آزادی این زنان مجاهد و آزاده را از قید و بردگی فرقه برده داری رجوی به مردم ایران، به آقای مصطفی محمدی و همسرش، و زنان جدا شده از جمله خانم فرشته هدایتی، و دیگر زنان جدا شده در گذشته که تاثیر مهمی بر رهایی آنها داشته اند و همه انسانهای آزاده و فعال حقوق بشر تبریک میگوئیم.
به امید نجات سمیه محمدی و دیگر سمیه های اسیر در فرقه برده داری رجوی
داود باقروند ارشد

خروج از نسخه موبایل