دروغ و فریب های بی پایان سران فرقه رجوی

مشکلات اقتصادی با تغییر رویکردها در تمامی کشورهای جهان حتی در اروپا و امریکا و استرالیا موجود میباشد و این مسئله ای هست که هیچ شخص و یا گروه و یا کشوری از آن مستثنی نبوده و نیست و این قانون طبیعت میباشد که بعد از گذشت چند دوره بسیاری از محاسبات ذهنی انسانها بهم میخورد و مناطق بسیاری از جهان را مورد چالش اقتصادی قرار میدهد که نمونه های ان اخیرا در بانکهای اروپایی و یا در بورس امریکا قابل مشاهده بود که همین امر به انضمام برخی ناملایماتی که توسط برخی کشورهای استعمارگر ایجاد میشود به بحران های اقتصادی میانجامد که در حال حاضر کشور ما نیز گرفتار چنین برنامه هایی شده که قطعا تمام این برنامه ریزیها برای به نابودی کشاندن اقتصاد میهنمان انجام شده و بی شک دشمنان کشورمان در ان دست دارند.
اما مسئله ای که با وجود مشکلات اقتصادی گریبانگیر کشورمان شده، آب در آسیاب دشمن ریختن سازمان مجاهدین خلق که خود را حامی دموکراسی میداند است که برای آنکه آب را گل آلود نموده و بتوانند از ان ماهی بگیرند، هر روز که از خواب غفلت بیدار میشوند دروغ تازه ای سرهم میکنند تا بتوانند نظر حامیان تروریستی خود را همچنان بر سر شوم خود نگه دارند که از جمله آنها میتوان به روز شمار دروغین اعتصاب کامیونداران بخصوص در منطقه شهرستان گنبد از استان گلستان اشاره نمود که برخلاف تمام گفته های این شیادان نه تنها در این استان بلکه در تمامی مناطق کشورمان رانندگان زحمتکش به کار و تلاش مشغول میباشند و این فریب افکار عمومی فرقه رجوی میباشد که بدون هیچ توجهی به انزوا میرود.
امروز دوباره سران مکار فرقه رجوی دروغی دیگر را آغاز نموده اند که مربوط به کسبه محترم و بازاریها میباشد که در 50 شهر کشور آنها به اعتصاب و حمایت از رانندگان کامیون برخواسته و مغازه های خود را باز ننموده اند که دروغ این خائنین تا این حد میباشد که حتی سخنان حامیان خود را نیز به چالش کشیده اند، چرا که در بنگاه سخن پراکنی بی بی سی فارسی این اعتصاب بازاریان تنها در سه شهر در کردستان قید شده که آنها بنا به اخبار واصله تا ظهر تمامی مغازه ها بازگشایی شده و بازاریان شروع به داد وستد نموده اند.
سران فرقه رجوی که هر روز بر دروغهای آنها افزوده شده و حتی عناصر فرتوت آنها نیز به این سخن پراکنی آنها اعتراض نموده و نسبت به انها تناقض پیدا نموده اند و همین عامل دروغ گفتن سران پیاده نظام سازمان مجاهدین باعث شده تا مردم کشورمان که هیچ ارزشی برای این خائنین به میهن از قبل نداشته و ندارند، نفرتشان نسبت به آنها بیشتر و بیشتر شود و از این رو دروغها و فریبکاریهای سران فرقه رجوی هیچ خریداری در داخل کشور نداشته و ندارد و مردم آگاه کشورمان حتی از اوردن نام فرقه رجوی متنفر میباشند چه رسد به اینکه بخواهند در فراخوانهای این شیادان شرکت نمایند.
سران سازمان ضد انسان مجاهدین به وضوح میدانند که دیگر هیچ جایگاهی در بین هموطنانمان ندارند و تمام این خیمه شب بازیهای آنها تنها برای قبولاندن خودشان به حامیان تروریستی شان میباشد تا بتوانند چند صباحی را بیشتر به عمر نکبت بارشان ادامه دهند و در این راه از هیچ دروغ و حیله و فریبکاری دست بر نمی دارند که البته این شیادی آنها حنایی نداشته و ندارد و مردم عزیز کشورمان و بخصوص قشر زحمتکش رانندگان و بازاریان با تمامی ترفندهای آنها آشنایی دارند و انزجار خود را از این فرقه شوم اعلام میدارند.

خروج از نسخه موبایل