معیار حق ملاقات درتشکیلات رجوی چیست؟!

خانم شهرزاد احسانی ناطق که از متن نوشته اش برمیآید که چه ارادتی به رجوی دارد، طی  یادداشتی در رسانه های رجوی آورده است:

” چندی قبل برای دیدن خواهر و برادر مجاهدم به آلبانی رفته بودم و در آنجا  شکوه اشرف جدید در آلبانی را به چشم دیدم. دیدم که این خلق قهرمان خستگی ناپذیر چگونه بدون انفعال و با تلاش در حال ساخت اشرفی دیگر هستند… آنجا همچنین به چشم دیدم که عوامل رژیم چه جور در سوز و گداز هستند و تلاش می کنند تا به مجاهدین و خانوادهایشان آسیب برسانند که شرح آن در این مقال نمی گنجد”.

حتی یکنفر ازما خانوادگان مرتبط آذربایجانی موفق به رفتن به آلبانی ودیدار عزیزان دربند خود نشده ایم واگر وضع قلعه ی مانز درآلبانی طوری خوش است که این مرید رجوی توصیف کرده، دلیل این ممانعت از حضور ما درپیش فرزندان مان چیست؟

چرا رجوی و دولت آمریکا بما اجازه نمیدهد که  ماهم درآلبانی ودرپیش فرزندانمان حاضر شده ومانند خانم شهرزاد به وجد آمده ویک دل نه، صد دل هوادار رجوی شویم؟!

چه رمز ورازی دراین کار نهفته است؟

جزاین است که شرط ملاقات با بندیان مانز، تسلیم واطاعت بی چون وچرا ازرجوی ونادیده گرفتن حق کشی ها وجنایات وسیع اوست؟!

این 2هزار نفر که ازفرزندان ما هستند ودارند به اجبار دسته جمعی برای رجوی بیگاری میدهند والبته ساختن سالن هایی که مریم هرازچندگاهی خودی نشان دهد و جلادان غربی مردم سراسر جهان را بدانجا دعوت کند تا به تاج وتخت اش برسانند!!

برده های قدیم، اهرام مصر، تخت جمشید و… را ساخته اند وآیا چیزی ازاین مشقات طاقت فرسا جز پرکردن شکم نصیب آنها شد؟

البته که نه!

هرافتخاری هم که بود، به شاهان و فراعنه داده شد!

منظور این خانم ازمشاهده ی عوامل رژیم در حوالی قلعه ی مانز، خانواده ی محمدی بود که چند ماهی برای دیدار فرزندشان سمیه محمدی، دراطراف این جهنمی که ازنظر شهرزاد خانم بصورت زیبا ساخته میشود!، اتراق کرده بودند.

یا او جدا شدگانی را متهم میکند که باشناخت مشکلات بزرگ این خانواده ی زجر کشیده، به ابراز همدردی پرداخته بودند.

شما خانم احسانی ناطق!

چرا بدون آنکه با این افراد صحبتی داشته باشی آنها را متهم کرده ای؟!

اینها چه آسیبی به تو که خانواده به حساب می آیی رساندند؟!

این دروغگویی وقیح را از مسعود و مریم یاد گرفته ای ویا چیزهایی از ماکیاول خوانده ای؟!

ما البته بدون دخالت در اختلافات بین رجوی وجمهوری اسلامی، بر ضرورت رسیدن به حق خود  که دراین مورد خاص، ملاقات با عزیزان مان بوده واین حق را مشروط به بیعت کردن با رجوی- کاری که خانم شهرزاد کرده –  ندانسته، تاکید هزاران باره داشته و داریم که باند رجوی را بخاطر تضییع این حقوق محکوم کرده ودراین مورد ازتمام مراجع ذیصلاح ملی وبین المللی و وجدان هوشیار بشریت ترقی خواه، انتظار همکاری های موثربرای ملاقات با عزیزان مان داریم!

خانواده های آذربایجانی

خروج از نسخه موبایل