انقلاب مخملی درکار نیست تا رجوی و پسر شاه آلترناتیو باشند

هادی مظفری که اوهم از مریدان خاص رجوی است جریان خیمه شب بازی ای بنام” کنفرانس جوامع ایرانیان” را بهانه قرار داده تا مطلبی بنویسد وضمن آن درخیال خود ثابت کند که همین امروز و فرداست که ایران مانند یک سیب رسیده ای به دامن رجوی خواهد افتاد وچه ها که نخواهد شد.
او بعد از تحلیل اوضاع بد اقتصادی و … ایران، نتیجه گرفته که همه چیز وفق مراد باند رجوی است:
“در نقطۀ مقابل، آلترناتیو چنین حکومتی، درصورتی‌که دارای اصالت بوده و از حمایت و پشتیبانی مردمی برخوردار باشد، باید از توانایی تشکیلاتی عظیمی برخوردار بوده و نه در حرف، که در عمل نیز بتواند توانائی‌های خود را در پاسخ به ضرورت‌های این دوران به اثبات برساند”.
اگر شما آلترناتیو هستید، پس پسر شاه که اینهمه به صحنه آورده شده و نوری زاده ها و توابین دفتر تحکیم وحدت وجناح راست ملی مذهبی ها که با سر و روی بهتر ازشما بنمایش داده میشوند، ازبرای چیست؟!
انواع شما آلترناتیوها آنهم درصورت داشتن پایگاه اجتماعی تنها بدرد امپریالیزمی میخورید که به واسطه ی تان انقلاب مخملی راه بیاندازند که حرکت اخیر قسمت هایی از اقشار رادیکال مردم ایران و ساکت ماندن طبقه ی متوسط، نشان میدهد که نتیجه ی دلخواه امپریالیزم وشما که پادوان آن باشید، از دل این تحرکات رادیکال، بیرون نخواهد آمد.
ساده تر بگویم، کارگران وزحمتکشان معترض به تنگی معیشت زمانی که متوجه شوند که شماها درصدد سوء استفاده از حرکات آنها هستید، شعارهای خود را بسوی اربابان و خود شما برخواهند گرداند.
حتما متوجه شده اید که از شعارهای اولیه ی تظاهرات سال گذشته که درموارد زیادی منافع مردم را منعکس نمیکرد، خبری نیست و درعوض، راهپیمایان مسالمت جو، اجازه ی حضور عناصر شما و سردادن شعارهای غیر مرتبط با درد خود را نمیدهند.
ماهیت شما طوری است که حرکات و شعارهایتان درتضاد با منافع محرومان است وشما دراین وضعیت، به هیچ شمرده نمیشوید و دراین شرایط آلترناتیو بودن شما، هیچ موضوعیتی ندارد.
بازهم:
” مقاومت ایران، امروز دقیقاً در چنین نقطه‌ای قرار دارد. یک تشکیلات منسجم و منضبط که با درک صحیح و به‌موقع از تمامی واقعیات روزمرۀ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ جامعۀ ایران، اساسِ عملکرد خود را بر پایۀ اهداف اولیه، یعنی نیل به آزادی و حاکمیت ملی مردمِ تحت ستم، تنظیم کرده و به‌پیش می‌رود”.
انضباط بدون وجود خرد جمعی، تنها سکوت قبرستانی را دریک تشکیلات حاکم میکند و بنابراین، براحتی میتوان گفت که پویایی نداشته وبه درد مردگان میخورد و جامعه ی پویای ایران، هیچ رابطه ای با این نوع تشکل ها ندارد.
مابارها بشما خاطرنشان کرده ایم که نمونه های این ازادی را درتشکیلات خود ارائه دهید وسپس ازاین حرف ها بزنید.
مثلا بگذارید خبرنگاران مستقل بهمراه اعضای خانواده ها و افراد جدا شده به مقرتان درآلبانی آمده ومناظره و مصاحبه های وسیع انجام گرفته وجریان از سیمای آزادی؟! شما پخش شود تا مردم هم برای بار اول، شاهد برنامه ی زنده وغیر سانسور شده از سیمای شما که همواره دروغ پرداز بوده، باشند.
چرا فکر میکنید که با چند برنامه ی واقعی، دنیا بر سر رهبران شما خراب میشود ومانع این کار می شوند؟!
درادامه:
پیام خانم رجوی در این کنفرانس به کشورهای اروپایی که هنوز از سیاست مماشات دست نکشیده و … گویا و روشن است: «راستی! آیا اسباب تأسف نیست که باوجود رسوایی تروریسم آخوندها در خاک اروپا، سیاست‌های مماشاتگر همچنان درصدد یافتن راهی برای معامله با این رژیم‌اند و به دنبال مدد رساندن به قاتلانِ مردم ایران هستند؟!………… حرف ما این است که به خواست مردم ایران برای سرنگونی رژیم و برقراری آزادی و دموکراسی، احترام بگذارید”.
چندان هم اسباب تعجب نباشد درزمانی که جناح هایی از حاکمیت بعضی کشورهای اروپایی که ارتباط تنگاتنگی با سرویس های جاسوسی اسرائیل داشته و مدام برعلیه ایران پرونده سازی میکنند تا شما با استفاده ازاین اتهامات، فرصت جیغ و داد کشیدن بیشتری داشته باشید.
درست است که بعضا به قاتلان مردم ایران کمک رسانده میشود، اما این قاتلان خود شما و اربابان ریز ودرشت تان هستند.
ضمنا، علیرغم تمامی نارضائی های موجود، اینجا صحبت جدی از سرنگونی نیست و دراین صورت، اروپا باید ازچه چیز حمایت کند؟!
وحید

خروج از نسخه موبایل