اشک تمساحی دیگر از سازمان تروریستی رجوی

مریم قجر با نام منحوس مریم رجوی با همراهان و دستگاه تشکیلاتی مغزشویی شان با مهارت عوام فریبی همیشگی که میدانند چگونه با احساسات و عواطف نیروهای خود بازی کنند، اعضای گرفتار در فرقۀ خود را با  اخبار ناگوار تحریک و احساسات و عواطف آنها را برانگیخته و با انحراف اذهان، وقتی عرصه را تنگ و میدان را باز می بینند وارد صحنه شده و اطلاعیه های کذایی داده و با کارشناسان قلابی در تلویزیون بی طرفدارشان اشک ریخته، گویی این اشک تمساح  آدم های بیرون از تشکیلات و آگاه را بفریبد. مریم رجوی به عنوان رهبر خودکامۀ سازمان تروریستی فرقه نما رجوی تا کنون پیامهای متعددی برای قشرهای مختلف جامعه ارسال نموده زمانی برای معلمان شریف، زمانی برای پرستاران و کارگران تا بتواند آنها را تحریک و تشویق به شورش نماید و این بار نیز با شنیدن خبر ناگوار فوت دانشجویان حادثه دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران بزرگ به فکر ماهی گرفتن از آب گل آلود شده و با حربۀ سوخته و منسوخ شده اش بازی جدیدی را به راه انداخته، اما همگان حتی نیروهای اسیر فرقه رجوی هم به ماهیت دجال مریم آگاه هستند و میدانند که رجوی و دارودسته اش از دیرباز هیچگاه نه آنکه دلش برای مردم ایران بسوزد بلکه دستش به خون مردم و دانشجو ملت ایران آغشته بوده و هرگز سرنوشت انسان ها برایش مهم نیست و تنها قدرت و منافع خودش ارجح است، کشتار و ترور مردم در گذشته و زندانی، شکنجه و بیگاری ازنیروهایش در حال امروز بیانگر همه مسائل است و دیگر نیاز به واکاوی و مرور سابقۀ آنها نیست و آنچه دیگران و افکار عمومی باید متوجه شوند این است که پی به ماهیت هزارچهره رجوی برده تا هرگاه خدایی ناکرده شرایطی ناگوار پیش آمد، بفهمند اینها همدردی نمی کنند بلکه نمک بر زخم مردم می پاشند.

بیژن

خروج از نسخه موبایل