در ایران کسی آزادی مسعود را از زندان پهلوی جشن میگیرد؟!

این روزها مریم رجوی از خوشحالی مردم ایران برای جشن آزاد شدن مسعود رجوی در خارج و داخل سخن می گوید و گروههای آشوب طلبی که در داخل اقدامات مختلفی بر علیه رژیم ایران انجام می دهند و ویدئوی آن را برای سازمان ارسال می کنند. چه کسانی و با کدام ویژگی شاخص پسندیده مسعود در صدد انجام این اقدامات هستند؟! اگر به سال ۶۰ برگردیم و شرایط آن روزها را بازنگری کنیم و پیامدهای آغاز فاز نظامی سازمان را مورد ارزیابی قرار دهیم. در بسیاری از محدودیتها و فیلترهای بوجود آمده و بازماندن بسیاری از نیروها برای خدمت و ازدست رفتن فرصتها، نقش پر رنگ رجوی برای ایجاد این شرایط را می توان به وضوح دید.
که از پیامدهای آن می توان به نکات زیر اشاره نمود:

خروج از نسخه موبایل