در فرقه رجوی اعضا را بی اطلاع نگه می دارند

برای دیدار با یکی از خانواده های فعال انجمن نجات به شهر کیاکلا رفتیم تا با آقای اصغر قدمی دیداری داشته باشیم. مثل همیشه با لبخندی بر لب به گرمی میزبان ما بود و بعد از سلام و احوالپرسی های ابتدایی نخستین سوالش این بود که آیا از خواهرش راضیه که در فرقه تروریستی رجوی گرفتار شده خبر جدیدی داریم یا نه؟

ما نیز آخرین خبرهای فرقه تروریستی رجوی و جدا شدگان در آلبانی را برای ایشان تشریح کردیم و از آخرین شکست ذلت بار رجوی که به گِل نشستن وعده دروغ برای سرنگونی در بهمن ماه بود برایشان گفتیم.

آقای قدمی با حالت تمسخر به ریش رجوی ها خندید و گفت «رجوی همیشه از این دروغ ها می گوید». وقتی صحبت از مناسبات فرقه ای شد، آقای قدمی گفتند: هنگامی که برای ملاقات خواهرم به قرارگاه اشرف رفتم، از دیدن وضعیت خواهرم و دیگر نفرات فرقه متعجب شدم. من فکر می کردم که آنها مطالعه دارند و دارای دانش و علم هستند اما در صحبت با خواهرم متوجه شدم که آنها هیچ مطالعه ای ندارند و اطلاعات شان مربوطه به چند دهه قبل است. تلویزیونی که داشتند مدار بسته بود و فهمیدم که زمان زیادی است با دنیای بیرون ارتباطی ندارند.

 ما نیز در تکمیل صحبت های آقای قدمی به توضیح درباره مناسبات فرقه ای پرداخته و با بیان موارد متعدد گفتیم: در فرقه تروریستی رجوی اعضا را از دنیا جدا می کنند و اجازه هیچ ارتباطی با بیرون را به اعضا نمی دهند. دسترسی به دستگاه های ارتباطی ممنوع است و وسایل ارتباط جمعی در اختیار اعضا قرار ندارد مگر همان تلویزیون مدار بسته که خودتان اشاره کردید. آن تلویزیون ها هم فقط در زمان وعده های غذایی حدود نیم ساعت روشن شده و برنامه های دست چین شده فرقه یا سخنرانی رجوی ها از آن برای اعضا پخش می شود.

آقای قدمی گفتند: من به خوبی از حال و روز خواهرم متوجه شدم که رجوی برای بهره کشی از اعضا آنها را از دنیا بی اطلاع نگه می دارد. رجوی از آگاهی اعضا می ترسد و در نتیجه به آنها اجازه مطالعه نمی دهد.

بعد از مدتی گپ و گفتگو و درد و دل کردن، با آرزوی رهایی خواهر آقای قدمی و دیگر افراد گرفتار در این فرقه جهنمی، از ایشان خداحافظی کردیم.

صالحی

خروج از نسخه موبایل