کانون شورشی یا عوامل اغتشاش در چهارشنبه سوری!؟

کانون شورشی یک ایده موفق همگام و همراه با توده اجتماعی بواسطه فرمانده ارنستو چه گوارا از شخصتیهای انقلاب کوبا برای احقاق حقوق شهروندی علیه فقروگرسنگی و استثمار بود که خود قهرمانانه جان دراین راه بنهاد و بر حقانیت راهش گواهی داد.
و اما فرقه ورشکسته رجوی مابعد چهاردهه جنایت و خیانت علیه مردمان ایران و نیروهای تشکیل دهنده اغفال شده خود، درشرایطی که رهبرش مرده یا مفقود شده است، با شعار دروغین وفریبنده سرنگونی با یک فقره عقب نشینی مفتضح ازمرحله مضحک سرنگونی به رجزخوانی جدیدی بنام کانون شورشی متوسل شده است تا چند صباحی دیگرنیروهای بریده ومستاصل خود را بفریبد ودراسارت نگهدارد وگرنه این شعارتوخالی بی مسما هم سبب خنده ایرانیان شده است.
رجویها اینبار با خراب کردن ایده و چهره چه گوارا درمقطع جشن چهارشنبه سوری درپیش روی، در منتهای انزوی اجتماعی با بزک کردن اسم بی مسمای کانون شورشی درفضای مجازی وسایت های نخ نمای خود فعال شدند و چون دیدند ایرانیان فهیم به مضحکه آنان با نگاه” تو یکی خفه” به سخره گرفتند، مفتضحانه مدعی شدند که” ما نگفتیم که ایران ونظام آن درجشن چهارشنبه سوری امسال سرنگون میشود بلکه مدعی هستیم کانون های شورشی راه سرنگونی را هموارخواهند کرد و به سرنگونی ما بعد چهاردهه امیدوار شده ایم …..”
جشن چهارشنبه سوری امسال هم به خیروخوشی و در امنیت کامل در میان ایرانیان سپری خواهد شد و روسیاهی زمستان به ذغال خواهد نشست و فرقه رجوی موسوم به مجاهدین هم چونان سرفصلهای پیشین بور و رسوا خواهند شد و در حضیض ذلت و خواری با آرزوهای پنبه دانه خود در آغوش بیگانگان جای خواهند گرفت و به حیات خفیف و خائنانه خود ادامه خواهند داد.
پوراحمد

خروج از نسخه موبایل