پیام آقای نادر چپ چاپ به بچه های اسیر درآلبانی

به نام خدا
نادر چپ چاپ هستم، سلام عرض می کنم به دوستان عزیزم، دوستان قبلی ام در قرارگاه اشرف، از اینکه تبلیغ می کنند اگر بروید سراغ زندگی عادی، تحت اذیت و آزار قرار می گیرید، نه این حرفها نیست. الان من 15 سال است که از اونجا آمدم، رفتم پی زندگی خودم، ازدواج کردم، بچه و کار و زندگی، هیچ کس با من کاری ندارد، هیچ اجباری هم نیست که حتما بیا به این همایش یا جای دیگر …


طبق میل خودمان می آئیم، برای اینکه شما را آگاه کنیم، بگوئیم که یک مدتی، چند سالی آنجا با هم بودیم، این حرفهائی که به شما می گویند، اگر بروید آنجا، اذیت و آزار می کنند، خانواده تان را اذیت می کنند، جایگاهی توی اجتماع ندارید، این حرفها دروغ است، همه می روید سراغ زندگی خودتان، دراختیار خودتان هستید، فقط این را از همه تان می خواهم که خودتان را نجات بدهید و این حرفهای آنها همه دروغ است.

خروج از نسخه موبایل