پمپئو هم آب پاکی روی دست فرقه رجوی ریخت

وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که گفت آیا شما ازسازمان مجاهدین حمایت می کنید؟ پاسخ داد تا حالا چندین بار قبلا این ازسئوال ازما شده و یکبار دیگر اعلام می کنم که ما ازاین گروه حمایت نمی کنیم.
لازم به ذکر است که فرقه رجوی که از اول می گفت هیچوقت ما با امپریالیزم سر صلح نداریم و سرود نبرد با آمریکا را ساخته بود و رجوی در سالهای حضور فرقه اش درعراق در حمایت ازصدام می گفت آمریکایی ها سوسول هایی هستند که هرگز نمی توانند گرمای عراق را تحمل کنند اما همه چیز بعد از سقوط اربابش تغییر کرد و فرقه دریک چرخش رذیلانه با سر به دامن آمریکا رفت و همه موضع گیریها وحتی سرود نبرد با آمریکا و سرکوچه کمینه آمریکایی بیرون شو را ازآرشیو خود محو کرد. رجوی همواره با توجیه ابلهانه خود که می گفت هدف وسیله را توجیه می کند. به این امید بعد ازسقوط صدام مشغول خوش خدمتی برای آمریکا شد که این کشور بعد ازعراق به ایران حمله کند تا شاید تکه استخوانی به او برسد. اما درنهایت به هدفش نرسید وفقط برای ادامه بقا فرقه اش نقش یک گروه مزدوردرخدمت دستگاه های اطلاعاتی آمریکا را تا کنون ایفا کرده است. سرکردگان فرقه طی سالها با خوش خدمتی های فراوان برای آمریکا واسرائیل درنهایت به کمک لابی های خود توانستند فرقه را ازلیست گروههای تروریستی خارج کنند وبعد ازآن انتظار داشتند تا امریکا آنها را بعنوان یک گروه سیاسی وآلترناتیوی برای حکومت ایران درنظر بگیرد اما علیرغم همه این تلاش های رذیلانه راه به جایی نبرد تا اینکه پمپئو وزیرخارجه آمریکا رسما گفت ما ازاین گروه حمایت نمی کنیم وآب پاکی روی دست مریم رجوی ودیگر سران فرقه ریخت.
سرکردگان فرقه که حسابی ازموضع گیری رسمی پمپئو گیج و مبهوت شدند با کمال پروریی وبرای سرخ نگه داشتن صورت خود در سایت وتلویزیون منفور خود فقط به بخش هایی از صحبت پمپئو که علیه ایران بود اشاره کردند.حال صرفنظر از تهدیدهای ضدانسانی وزیرخارجه بی خرد آمریکا فرقه رجوی باید بعد ازاین حداقل به نیروهای وا رفته خود پاسخ دهد که نتیجه این همه خوش خدمتی برای آمریکا چی شد؟ چی شد اون همه وعده وعید به نیروها که آمریکا درنهایت ازما حمایت وبعنوان آلترناتیو معرفی خواهد کرد؟ چرا این همه سال ما را علاف کردید به امید سرنگونی زودرس ورفتن به ایران؟ بنابراین سرکردگان فسیل شده فرقه رجوی که سالها برای آمریکا خوش خدمتی کردند تا شاید به رسمیت شناخته شوند ودرنهایت وزیرخارجه آمریکا به اندازه مزدوری آنها یک تف هم کف دست آنها نریخت باید منتظر عمیق تر شدن بحران های درونی وافزایش روند مسئله داری وجدایی اعضا ازفرقه خود باشند وگرنه ملت ایران که طی چهل سال گذشته تره هم برای تحریم ها وتهدیدهای آمریکا خرد نکرده و با حفظ عزت خود به راه درستی که به آن اعتقاد دارند ادامه می دهند وبا تحمل هرسختی هرگز حاضر نیستند که زیربارخفت وخواری بروند چون می دانند آمریکا هیچگاه دلسوزهیچ ملتی نیست بلکه فقط وفقط بدنبال منافع خود است.
حمید

خروج از نسخه موبایل