نامه خانواده های اعضای تحت اسارت مجاهدین به سازمان عفو بین الملل

احتراما
در اخرین گزارش ان سازمان در رابطه با وضعیت حقوق بشر آمده است. میلیونها نفر در سراسر جهان قربانی خشونت های متعدد و از جمله سیاست های شیطانی، پاکسازی قومی و بحران های گسترده مهاجرتی و بی عدالتی هاست. بی شک این موارد قلب هرانسانی را آزرده و عمیقا متاسف می سازد. ولی سوال اساسی که در ذهن هر وجدان بیداری نقش می بندد و بدنبال پاسخی برای علت ان است اینکه سازمان حقوق بشربدلیل بکارگیری استانداردهای دوگانه حقوق بشر و چشم پوشی از حقوق اساسی برخی از انسانها بخاطرمصلحت های سیاسی ومنافع مالی تاچه اندازه درشکل گیری وادامه این تراتژدی انسانی نقش دارد؟
بیش از 70سال از تاسیس این نهاد مدافع حقوق انسانها می گذرد. ایا وقت ان نرسیده که مسئولین ان به این سیاست تبعیض امیز و ضدونقیض پایان داده وحقوق بشر را بصورت یکسان برای همه انسانها صرف نظراز نژاد، رنگ و ملیت و مذهب بخواهند؟ فرزندان و وابستگان ما بیش از 30 سال است که در سازمان مجاهدین خلق با پیچده ترین شیوه های مغزشویی در اسارت ذهنی و فیزیکی رهبران ان یعنی رجوی قرار دارند و در تمامی این سالیان از حق هرگونه تماس ودیدار با ما محروم می باشند.
انها برخلاف منشور مندرج درحقوق بشر جهانی از اولیه ترین حقوق خود محروم شده اند. ایا این شیوه خشونت نیست؟ ایا انها قربانی سیاست های شیطانی و تبعیض قومی وبی عدالتی نشده اند؟ درحال حاضرهزاران نفراز عزیزان ما درکشور البانی که یک کشور ازاد محسوب میشود بخاطر زدوبندهای سیاسی و الویت دادن به منافع ومصلحت های مالی دریک مکان ایزوله درزندان مانز تحت اسارت این سازمان بسر می برند ودهها نفردیگر علیرغم اینکه اعلام جدایی کرده اند ولی کماکان بخاطر فشارهای رهبران این سازمان برکمیساریای ملل ودولت البانی از حقوق پناهندگی خود محروم وحق دیدار باخانواده وخروج از البانی راندارند وتحت شدید ترین فشارهای روحی و روانی بسر می برند.
این استاندارد ونگرش دوگانه سازمان شما به مقوله حقوق بشر ما را در صداقت رفتاری و کرداری شما به شک و تردید می اندازد. سوال اساسی ما این است که چگونه سازمان شما هیچگاه به سیاست های سرکوب گرایانه و نقض اشکار اصولی ترین موارد حقوق بشر توسط رهبران سازمان مجاهدین خلق نمی پردازد و از محکوم کردن انها چشم پوشی می کند.ایا صدها نفر زندانی و محروم از بدیهی ترین حقوق شهروندی درشرح وظایف تعریف شده شما نمی گنجند؟ ما بعنوان خانواده های اعضای اسیر در سازمان مجاهدین که اصلی ترین قربانیان خشونت و بی عدالتی سیاست های شیطانی رهبران مجاهدین خلق هستند از شما درخواست داریم به استانداردهای دوگانه و تبعیض امیز و تقسیم بندی تروریست خوب و بد پایان دهید تا دراستانه 72سالگی تاسیس ان سازمان از عملکرد شما به نیکی واحترام یاد شود.
رونوشت:
آقای ادی راما نخست وزیر آلبانی
خانواده های خوزستانی اعضای تحت اسارت سازمان مجاهدین خلق

خروج از نسخه موبایل