نامه اعتراضی شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک به میشل باشله

نقض حقوق بشر در فرقه رجوی و بی اعتنایی دفتر کمیساریا درآلبانی را دریابید
سرکارخانم محترم میشل باشله کمیسرعالی حقوق بشر
با سلام و عرض ادب و احترام
ما جمع کثیری ازخانواده های اعضای گرفتاردرتشکیلات مخرب وتروریستی فرقه رجوی با محوریت مریم قجرعضدانلو ملقب به مریم رجوی که ازنام دومین شوهرخود مسعود رجوی مفقودالاثر به ارث برده است، با شما درددل میکنیم وعاجزانه خواستاررسیدگی به نقض حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد در یک فرقه واپسگرا وعقب مانده درخصوص فرزندان اسیر خود هستیم.
نظر به سابقه درخشان شما در امر مبارزه با نقض حقوق بشردر راستای حمایت از حقوق مستمندان و محرومان و اسیران که ازیک قهرمان زندان دیکتاتورپینوشه یعنی پدرتان ژنرال آلبرتو به ارث برده اید و خود نیزدر پی پافشاری روی اصول انسانی و بشردوستانه قیمت داده اید و نظر به اینکه درآستانه دوسالگی قرارگرفتن در کرسی کمیسرعالی حقوق بشر قرارگرفته اید، انتظارمیرود که به درخواست بحق ومشروع ما ترتیب اثرداده ولازم الاجرا بدانید.
بیشک درجریان هستید که سازمان رمسا اززیرمجموعه کمیساریای علی پناهندگان مربوط به رسیدگی به اموراسیران رجوی خاصه جداشده های ازآن درکشورآلبانی با فشاردولت آلبانی وفرقه رجوی مجبوربه بستن دفتروخالی کردن موضع حمایت ازاسیران محبوس ورها شده درفرقه یادشده شده وکشورآلبانی را ترک گفته اند.
این امربشدت روح وروان واعصاب مان را نشانه رفته وعمیقا نگرانمان کرده است.
نبود دفتررمسا وکمیساریا درآلبانی وعدم حمایت مادی ومعنوی وحقوقی ازاسیران رها شده ومحبوس درزندان مانزکه اشرف 3 قلمداد میشود، مخاطرات نگران کننده ای عزیزانمان را تهدید میکند که چه بسا مجبوربه ترک اجباری آلبانی به جانب سایرکشورها را داشته باشند که به قطع ویقین در ید توانایی شان نبوده و نیست ولاجرم با پذیرش ریسک به خطرانداختن جان شان خواهد بود.
کمیسرعالی حقوق بشر
آیا بستن و تعطیلی دفتر رمسا و کمیساریا در آلبانی که حاصل بلافصل استمالت ازیک فرقه تروریستی وازمصادیق بارز خیانت میباشد، نقض حقوق بشرتلقی نمی شود؟
آیا بدورازانتظاراست که ازکنوانسیون حقوق شهروندی وحقوق سیاسی بخاطرنقض مفاد منشور در آن معترض بوده وگله مند باشیم؟
آیا ازشما پذیرفته است که درموضع کمیسرعالی حقوق بشرنسبت به دادخواهی ما و اسیرانمان، سکوت و بی عملی را شاهد باشیم؟
سرکارخانم میشل باشله
بیشک از شخصیت عالی و ستودنی که ازشما دروادی دفاع ازحقوق بشر سراغ داریم، انتظارداریم ومصرانه خواستارآن هستیم که با محکوم کردن جنایت مذکوربه استمداد ما درخصوص کمک به عزیزان اسیر و جداشده مقیم آلبانی ترتیب اثرداده ودست مان را که ازشما کمک ویاری خواسته ایم، کوتاه نکنید تا نام شما کمافی السابق در تاریخ حمایت از حقوق بشر بدرخشد.
شماری از خانواده های اسیران رجوی در کشور آلبانی از استان گیلان

فرقه ی مافیایی و تروریستی رجوی را محکوم کنید

خروج از نسخه موبایل