حمایت جداشدگان استان کرمانشاه از جداشدگان در آلبانی

با توجه به ترفندهای ضد انسانی فرقه رجوی علیه جداشدگان در آلبانی تعدادی ازجداشدگان از این فرقه درکرمانشاه از طریق تماس تلفنی و یادداشت و فضای مجازی برای دفترانجمن نجات کرمانشاه مطالبی درحمایت از جداشدگان مستقر درتیرانا اعلام کردند.
فرقه رجوی از ترس حضوراین جداشدگان وجنایاتی که درحق آنها روا داشته، لذا اکنون بعد ازجدایی آنها نمی خواهد آنها در آلبانی باشند وزبان علیه آن فرقه باز کنند. لذا یا بایستی مطیع ومستمری بگیر فرقه باشند ویا بایستی در زد وبند با کمیساریا وصلیب آنها را قطع حمایت کند ومجبور به ترک کشور آلبانی بکند.
شگرد کثیف ومافیایی دیگری که مریم رجوی علیه این افراد بی دفاع به کار می برد این است که ظاهرأ افراد را گول می زند وبا وعده قاچاقچی واعزام راحت با هزینه سازمان مجاهدین به کشور ثالث ودرنهایت لو دادن آنها در کشور مورد نظر به عنوان ورود غیرمجاز به کشور مربوطه ودرگیرکردن آنها با قوانین ناشناخته کشورها وبی دفاع گذاشتن آنها. درواقع این شگرد نوعی انتقام در قبال جدایی آنهاست.
دردوران صدام وحضور فرقه درعراق نیز این رهبری شیاد (مسعود رجوی) افراد جداشده را با پرونده سازی جاسوس وخائن به کشورعراق ودولت صدام معرفی می کرد وبه زندان های مخوف ابوغریب وفضیلیه انتقال می داد تا سرو کارشان با اعدام وشکنجه و زندان طولانی مدت باشد.
با توجه به شناخت جداشدگان از فرقه وتجربه سرنوشت تلخ درگیری با فرقه وزندانی وشکنجه شدن دراین رابطه جداشدگان کرمانشاهی نگران حال دوستان جداشده خود درآلبانی هستند وازمجامع جهانی حقوق بشری تقاضای کمک وحمایت قانونی از این طیف بی دفاع که صرفأ به دنبال زندگی عادی وقانونی خود درخارج از کنترل فرقه رجوی بوده اند می باشد.
جداشدگان کرمانشاه بدون استثنا، بعد از اعلام جدایی از فرقه رجوی به ابوغریب وفضیلیه وزندان های وحشتناک دیگر صدام روبرو بوده اند وشکنجه شده اند که بطور معجزه آسایی بعد از سقوط صدام نجات یافته اند. درواقع این طیف درداخل تشکیلات جهنمی رجوی هم سال ها در زندان ها وشکنجه گاه های داخل فرقه مورد آزار واذیت بوده اند.
انجمن نجات استان کرمانشاه که توسط جمعی از همین شکنجه شده های رجوی اداره می شود مسئولیت انتقال دادخواهی وشکایت جداشدگان به مجامع حقوق بشری را دارد.

خروج از نسخه موبایل