مادران؛ منتظران بدرود یافته – قسمت بیست و چهارم

خیانت و جنایت رجوی درحق ملت ایران و اعضای اغفال شده اش گستره و پهنای زیادی دارد که زبان و قلم از بیان تمام عیار آن قاصر و ناتوان است. دراین میان خانواده های اعضای گرفتار در فرقه بدنام رجوی خاصه مادران از قربانیان اصلی خباثت رجویها محسوب می شوند که در این نوشتار به شرح زندگانی مادرانی پرداخته میشود که در اثر ناجوانمردی و ظلم وجور رجویها بی آنکه عزیزان شان را درآغوش بکشند، ناکام و چشم انتظار دارفانی را وداع گفتند وبه دیاراعلاء شتافتند وبه آرامش رسیدند.
متوفی: مرحومه مغفوره حاجیه خانم زرین محوی 91 ساله
مادرسید اسماعیل میرزایی عضو جداشده مقیم آلبانی

….چه روزگارغریبی است….
داستان دردآلود این مادر و فرزند بسیار تامل برانگیز است.
خود به تنهایی رسواگر فرقه ستیزه جوی رجوی و همچنین سازمانهای مدعی حقوق بشری ازجمله کمیساریای عالی پناهندگان خاصه سازمان رمسا که مسولیت رسیدگی به امورجداشدگان ازسازمان تروریستی رجوی را درآلبانی بعهده داشت که درپس یک معامله کثیف واستعماری بساطش را جمع کرد وازاجرای مسولیتش شانه خالی کرد وازآلبانی رخت بربست.
اول اجازه میخواهم باهم یک نامه ای را مطالعه کرده تا بیشتر به عمق فاجعه برسیم.

نامه فوق اثرخانم سید فاطمه میرزایی خواهردردمند عضوسابق رجوی سید اسماعیل میرزایی رنجدیده ازظلم وجور رجوی است که شاید ایشان درتاثیرپذیری از ارشادات خواهرکه در سطرسطر نامه موج میزند توانسته باشد خود را ازدام رجوی رهانیده وبه دنیای آزاد پربگشاید.
اما مجموعه شرایط پیچیده وبغرنج درآلبانی اجازه نداده است که عضورها شده ازاسارتگاه رجوی بتواند مابعد 37 سال دوری و بیخبری به دیدار مادر تا قبل ازمرگش بشتابد تا مادربا تحقق یگانه آرزویش که همانا درآغوش کشیدن دلبندش بود ؛ آسوده وسبکبال رخ درخاک کشیده ودرخاک سرد به آرامش برسد.
کافی است رجوی خائن وطن فروش بتواند همین یک قلم ازظلم وجنایتش به مادروفرزند محروم مانده ازهم را پاسخگوباشد.
الباقی دعاوی خلقی کذاییش پیشکشش…
تا روزپاسخگویی ازراه برسد وآنگاه است که حق وناحق ازهم تمیزداده شود وسیه روی شود هرکه دراو” غش” باشد.
روحش شاد

مطالب مرتبط:
تبریک و شادباش به خانواده خوش اقبال سید اسماعیل میرزایی

دیدار صمیمانه با خانواده جداشده اسماعیل میرزایی

پوراحمد

خروج از نسخه موبایل