کریم رشیدی (محراب) هم مرد، محراب های دیگر را دریابید

کریم رشیدی (محراب) اهل خوزستان شهرستان اندیمشک در بیمارستانی در آلبانی درگذشت.ننگ ونفرین ابدی ازان رجوی که این چنین باعوام فریبی وشیادی ودرمنتهای دجالیت نسلی امثال محراب را که می توانستند درشکوفایی جامعه وسعادت وبهروزی خلق نقش تاثیرگذاری داشته باشند به اسارت گرفت وهرگونه ارتباط وتماس اورا باخانواده اش قطع کرد وحال اینگونه خبرمرگ اورا بعداز مدتها درگیری با بیماری دردیارغربت به اطلاع خانواده اش می رساند.
رجوی دردوران حیات خفیف خائنانه اش مرتکب جنایات وخیانت های بیشماری گردید ولی بدون تردید بزرگ ترین جنایت وی خیانت به امید واعتماد یک نسل بود.نسلی که درمنتهای صداقت وپاکی والبته از موضع احساس وشور ونه منطق وشعور درسراب ازادی و رفاه وخوشبختی خلق شان بدام تزور وفریب رجوی افتادند.هم اکنون صدها محراب دیگر هستند که دراسارتگاه مانز با بیماری های مختلف دست وپنجه نرم می کنند وهرلحظه ممکن است خبرفوت انها به ما برسد.
مدعیان حقوق بشر، حقوق انسانها را دستاویزی برای زد وبندهای کثیف سیاسی ومنافع حقیرمادی کرده اند. گوش وچشم برسرنوشت انها بسته اند. درچنین شرایطی احساس مسئولیت انسانی می طلبد که برای دفاع از جان این اعضا وکمک به خانواده هایشان باتمامی وجود به مبارزه افشاگرایانه با این فرقه ضدانسانی بپردازیم و صدای مظلومیت خانواده های این اعضای اسیر را بگوش جهانیان برسانیم. از طرف انجمن نجات خوزستان ودوستان جداشده بازگشتی فوت کریم رشیدی را به خانواده اش تسلیت می گویم. با آرزوی ازادی دیگراسیران وفروپاشی فرقه ضدانسانی رجوی.
اکرامی

خروج از نسخه موبایل