چرا سران فرقه رجوی از تحریم های آمریکا علیه ایران استقبال میکنند؟

از آنجایی که فرقه ماهیت ضد مردمی و ضد میهنی دارد. نه تنها هیچگاه بدنبال منافع مردم نبوده اند بلکه همواره بدنبال ضربه زدن به آحاد ملت ایران بوده اند. چون با کوچکترین تحریم ها علیه ایران با کاخ نشینان جنگ طلب کاخ سیاه همراه شده وبا نشر خبرهای آن ابراز شادمانی میکنند و این در صورتی ست که خودشان بخوبی میدانند این تحریم ها در وهله اول بیشترین آسیب بر قشر عادی جامعه وارد می آورد.
این فرقه چندی پیش از قرار گرفتن سپاه در لیست سیاه وتحریم آن خوشحال بود و این در صورتی است که حتی اگربجای سپاه ارتش هم در لیست قرار میگرفت باز ابراز شادمانی می کرد. که نمونه آن میتوانیم به ترور صیاد شیرازی اشاره کنیم. آخرین تحریم آمریکا، تحریم پتروشیمی های ایران میباشد که باز سران فرقه نتوانستند خوشحالی خودشان را مخفی کنند. در همین رابطه محمد محدثین ازمسئولین فرقه گفت: تحریم پتروشیمی رژیم آخوندی یکی از خواسته های طولانی مدت مقاومت ایران بوده است ودر ادامه اش گفته: در کنفرانس هایی که نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا داشته بارها برضرورت این تحریم ها تاکید کرده است. حال اگر حتی انرژی هسته ایران را تحریم و درلیست سیاه قرار دهند باز با دمشان بشکن میزند و شاهد این مثال دست داشتن در ترور دانشمندان آن علی محمدی،شهریاری و مصطفی محمدی میباشد.
فرقه رجوی ازهمان سالهای اولیه انقلاب به بیراهه رفت و ترور را در دستور کار خود قرار داد و با پناه بردن به صدام جناینکار در جنگ ضد میهنی دستش را به خون هزاران ایرانی آغشته کرد. البته جای تعجب ندارد فرقه ای که سالها ادعای ضد امپریالیستی داشت یک شبه بعد ازسقوط صدام رنگ عوض کرد و به دامن همان امپریالیسم گروید و در خیانت علیه مردم ایران گوی سبقت را ربود. بی شک اقدامات خیانت آمیز سران فرقه رجوی جزء بر افزایش تنفر و انزجار مردم ایران و روسیاهی در محضر تاریخ ایران زمین چیزی عاید این فرقه نخواهد کرد.
سعید

خروج از نسخه موبایل