از جنایت بزرگ رجوی درخرداد 68 چه می دانید؟

کمتر از یک سال از عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) گذشته بود. بیش از 50% از نیروها وکادرهای مجاهدین مجروح ومعلول وفشل شده ودر بیمارستان ها وامداد وآسایشگاه ها به سر می بردند.
کار برای سران فرقه سخت شده بود وکمبود نیرو ازیک سو وفضای سنگین شکست در فروغ از طرف دیگر بر رهبری فرقه فشار آورده بود ومسئله داری وتقابل بیشتر کادرهای زنده مانده از عملیات ، رجوی را کلافه کرده بود وهیچ جوابی هم نداشت.
دراین شرایط رهبری فرقه دریک معامله ننگین وهماهنگ با صدام دیکتاتور وقت عراق به فکر معامله اسرای جنگی، مشابه خرید برده در دوران برده داری افتاد.
رجوی در ملاقات ها ودیدارهای متعدد خودش با صدام و ایضأ رده های ارشد فرقه با مقامات حزب بعث درمورد خرید اسرا به توافق رسیدند.
دراین ماه (خرداد) بود که ملت ایران ایت الله خمینی رهبر خود را از دست داده بودند وصدام هم ترسش ریخته بود وبه خود جسارت داد که بی توجه به قوانین بین المللی اسرا را در قبال تعهدات جاسوسی رجوی معامله کند. این بود که تعداد زیادی از اسرا را بلاجبار از طرف حزب بعث وفشار نظامیان عراقی به رجوی داد.
در واقع از 2 تا 3 هزارنفر اسیری که صدام به رجوی تزریق نمود شاید 2% از آنها با کمی شناخت وآگاهی خودشان انتخاب کردند که از اردوگاه خارج شوند. مابقی با فشار و وعده دروغین آزادی به اسارت رجوی درآمدند.

این جنایت از آنجا وحشتناک و تراژدی تمام عیار است که اغلب اسرای پیوستی تمام اسارت را کشیده و از ابتدای جنگ تا پایان جنگ اسارت را تحمل کرده بودند وآتش بس شده بود واسرا بعد از 8 سال اسارت درحال تبادل بودند که رجوی این جنایت را مرتکب شد واکنون تعدادی از آن اسرا بعد از 40 سال هنوز در اسارت به سر می برند.

این اسرا اکثرأ دارای زن وفرزند بودند وامیدشان برباد رفت ورجوی زندگی آنها وخانواده هایشان را به فنا برد. هستند اسرایی که از شهریور 59 تا کنون که 40 سال تمام در اسارت و دوری از دنیای واقعی انسانیت ودور ازعواطف انسانی وخانوادگی سپری می کنند. یعنی بیشتر از اسارت نلسون ماندلا وبرابر با قدیمی ترین اسیر فلسطینی درچنگ صهیونیست ها.
قوانین صلیب سرخ وحقوق بشری جهانی چشم خود را بر روی جنایات رجوی بسته و وظیفه خود را در قبال این جنایات ضد انسانی انجام نداده اند.
درحقیقت اکنون که خرداد 98 است همین مدعیان حقوق بشر، جداشدگان از رجوی در کشور آلبانی را تنها وبی دفاع رها کرده و دو مرتبه وارد معامله ای ننگین با رجوی شدند.

خروج از نسخه موبایل