سبک زندگی سالم فقط در کمپ اشرف

فریب کاری و دروغگویی رهبران فرقه و سرانشان انتهایی ندارد! یک حرف راست از دهان آنها بیرون نمی آید. در نشست ها سران فرقه رجوی می گفتند در کل دنیا زندگی سالم فقط در اشرف است. مردم دنیا از زندگی خودشان بی زارند ولی در مناسبات ما شما بهترین زندگی را می کنید! خیلی از هواداران ما در خارج التماس می کنند که به اشرف بیایند ولی ما آنها را نمی پذیریم!
آمریکاییها هم این را به ما گفتند. ما آمریکاییها را یک بار به پارک بردیم. فرمانده آمریکاییها گفت بهترین پارک در دنیا پارک شماست و شما بهترین زندگی را در اینجا دارید. زندگی که شما دارید ما در آمریکا نداریم.
شما را به خدا چرند گفتن سران فرقه را می بینید؟ آخه پارکی که در پادگان اشرف بود بنام مریم قجر نام گذاری شده بود جدا شدگان پارک را دیده بودند یک آبشار مصنوعی داشت و چندتا بز که هر موقع به پارک مراجعه می کردیم بوی پشکل ما را خفه می کرد و جالب این جا بود به دستور مژگان خانم تمام بزهای ماده را سربریدند که وقتی نفرات به پارک مراجعه می کنند دچار لحظه جیم نشوند. آخر این غار نشینی پادگان اشرف چه خصوصیات ویژه ای داشت که در دنیا تک بود! سران فرقه درست می گفتند در شکنجه و زندان کردن افراد و مثل برده از آنها کار کشیدن در دنیا تک بود. سران فرقه از ترس اینکه افراد بیشتری به آمریکاییها پناهنده نشوند مزخرف می گفتند. آنقدر در ذهن ما فرو کرده بودند که بیرون از مناسبات ما نمی شود زندگی کرد ما باورمان شده بود و با خودمان می گفتیم واقعا همینطور است. زندگی فقط در پادگان اشرف خلاصه می شود.
وقتی خودم را از فرقه نجات دادم ترس داشتم و می گفتم قرار است چه بلایی سر من بیاید با گذشت زمان تمام واقعیت ها برای من روشن شد و هر چه زمان می گذشت به روشنایی نزدیک می شدم و برای من روشن می شد که رجوی و سرانش چندین سال به ما دروغ می گفتند دنیا آنقدر بزرگ است و زندگی کردن در آن شیرین.
در مناسبات فرقه رجوی زندگی حیوانی را پشت سر می گذاشتیم و ما خبر نداشتیم رجوی و سرانش ایدئولوژی کثیفی داشتند. می خواستند در ظاهر وانمود کنند که ما در این دنیا بهترین ها هستیم ولی در باطن کثیف ترین آدمها در این دنیا بودند و هستند.
فواد بصری

خروج از نسخه موبایل