تأکید مجدد بر دریافت رشوه نفتی مجاهدین از صدام

تأکید مجدد بر دریافت رشوه نفتی مجاهدین از صدام
كميته فرعي تحقيقات سنای امریکا گزارش خود درباره اختصاص نفت به چارلز پاسكوآ و جورج گالوي را منتشر كرده است.
این گزارش به صورت ديپلماتيك يكي از مهمترين افشاگريهايش را در پانوشت 5 قرار داده است. طبق پانوشت شماره 5، یکی از گروههاي تروريستي كه از سهميه هاي نفت در برابر غذا بهره ميبرد مجاهدين خلق بوده است.
در بيانيه مطبوعاتي سناتور نورم كلمن ریيس اين كميته، آمده است: سناتور نورم كلمن و كارل لوين گزارش مشتركي را منتشر كرده و شواهدي را افشا نمودند مبنی بر اینكه وزير كشور سابق فرانسه چارلز پاسكوآ و عضو جديداً انتخاب (مجدد) شده پارلمان بريتانيا، جورج گالوي، بخشهاي سودآوري از نفت را تحت برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل دريافت ميكرده اند.
يكي از شيوه هاي صدام حسين براي تغيير برنامه نفت در برابر غذا اختصاص سهميه نفت بوده است. در گزارش آمده است كه پاسكوآ 11 ميليون بشكه و گالوي 20 ميليون بشكه نفت دريافت كرده اند…
بخشي از گزارش بر مصاحبه ها با بازيگران اصلي بازي نفت در برابر غذا از جمله طارق عزيز و طاها ياسين رمضان مبتني است.
این گزارش مي افزاید: برنامه ساده بود. به جاي ارائه سهام نفت به خريداران سنتي، عراق اولويت را به مسؤولان خارجي، روزنامه نگاران و حتي گروههاي تروريستي داده بود.

به نقل از ایران دیدبان

خروج از نسخه موبایل