درخواست کمک برای جدا شدگان از سازمان مجاهدین در عراق

درخواست کمک برای جدا شدگان از سازمان مجاهدین در عراق


سايت روشنا
بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از اطلاعیه سرفرماندهی ارتش آمریکا مبنی بر شناسایی سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق به عنوان اسیران جنگی غیر نظامی و اطلاعیه سراپا دروغ سازمان مجاهدین مبنی بر شناسایی مجاهدین مستقر در عراق به عنوان یک نیروی سیاسی که در این اطلاعیه تحت عنوان ساکنین اشرف خوانده شده بود میگذرد. در اطلاعیه مذبور که از طرف سازمان مجاهدین صادر گردیده بود برای اولین بار در تاریخ تشکیلات مجاهدین بعد از انشعاب سال 1354 به جدا شدن 200 نفر از اعضای این سازمان که در کمپ نیروهای آمریکایی هستند اعتراف شده است. هر چند که همین آمار هم دروغ است و تعداد واقعی نیروهای جدا شده بیش از 900 نفر می باشد که سازمان از بیم افزایش نفرات جدا شده آمار واقعی آنها را به یک پنجم تقلیل داده. در شرایط کنونی عراق سازمان مجاهدین با همکاری ارتش آمریکا و تشکیل یک کمپ جداگانه در کنار قرارگاه اشرف با مسئولیت سربازان آمریکایی نیروهای جدا شده را به صورت زندانی در این کمپ نگهداری میکنند. این یک کمک آشکار از طرف نیروهای اشغالگر عراق است که میخوادهد با ایزوله کردن نفرات جدا شده جلو موج خروج از تشکیلات مجاهدین را بگیرد. از روز اول اشغال عراق رهبری مجاهدین یک همکاری آشکار با نیروهای اشغالگر را شروع کرد که این همکاری بعد از 16 ماه هنوز ادامه دارد.اطلاعیه سرفرماندهی ارتش آمریکا در مورد مجاهدین یک امداد رسانی رسوا به سازمانی است که قبلا توسط دولت آمریکا تروریست نامیده شده بود.
سازمان مجاهدین بعد از بیش از دو دهه همکاری و مزدوری برای سرویسهای امنیتی عراق و شرکت آشکار در سرکوب قیام های قومی و مذهبی در عراق، امروز از طرف نیروهای آمریکایی اسیران غیرنظامی شناسایی شده. این اطلاعیه ارتش آمریکا یک اعلام هشدار به رژیم حاکم بر ایران است که روزانه از قیام ها و هرج و مرجهای عراق حمایت تبلیغاتی میکند.
ما نیروهای معترض به تشکیلات سازمان مجاهدین که بعد از سالها ارتباط با این تشکیلات از آن جدا شده و در برابر باج خواهی ها و تهدیدات و شانتاژ این گروه مقاومت کرده و میکنیم، نسبت به سرنوشت سایر معترضین و مقاومین در برابر تشکیلات که جدا شده و هم اکنون در عراق اسیر هستند نگران هستیم. ما خواهان پیگری و رسیدگی به موقعیت و وضعیت این دسته از نیروهای جدا شده هستیم زیرا که ما با شناختی که د رطی سالیان گذشته از کارکردهای تشکیلاتی و فرقه ای این گروه داریم بیشتر و بهتر از هر کس به نیرنگ های این گروه آشنا هستیم و میتوانیم به نیروهای جدا شده کمک کنیم تا در دام نیرنگ های تشکیلات مجاهدین یا رژیم حاکم بر ایران نیفتند. ما خواهان اجازه حضور در قرارگاه اشرف و دیدار با این جدا شدگان برای کمک به آنها در جهت انتخاب آزادانه مسیر زندگی خودشان هستیم و با توجه به تجربه تشکیلات و زندگی در جامعه آزاد، بیشتر از هر کس دیگر در این زمینه آطلاعات لازم را داریم. کمک به انسانهای بیگناهی که به انگیزه آزادی مردمشان در دام نیرنگ های سازمان مجاهدین و رهبری آن افتادند و تمام عمر هستی خود را در این مسیر از دست داده اند وظیفه انسانی خود و تمامی وجدان های بیدار میدانیم و از تمامی طرف های ذیربط بین المللی درخواست کمک داریم و هر دستی که در این مسیر به طرف مان دراز شود را به گرمی می فشاریم.
اعضای هیئت تحریریه روشنا:
اکبر اکبری
اردشیر پرهیزکاری
ادوارد ترمادویان
فرهاد جواهری یار
علی قشقاوی
حسن صادقیان
16 اوت 2004
www.roshana.net
info@roshana.net
رونوشت به:
سازمان عفو بین الملل
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
دبیر کل سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان
سرفرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق
رئیس حکومت انتقالی عراق
خروج از نسخه موبایل