علائمي مبني بر حل و فصل سريع وضعيت بازداشتي های کمپ اشرف

علائمي مبني بر حل و فصل سريع وضعيت بازداشتي های کمپ اشرف

ايران اينترلينک
سوم مارس دوهزار و پنج

پس از توقفي کوتاه، کميته بين المللي صليب سرخ ناظر شروع مجدد موجي جديد از بازگشت داوطلبانه افراد از فرقه رجوي در عراق به کشورشان بود که از اين هفته شروع شده است.
تمامي افراد مستقر در کمپ اشرف تحت حفاظت کنوانسيون چهارم ژنو قرار دارند.
کميته بين المللي صليب سرخ بالاخره در ارتباط با نيروهای امريکايي، که اين بازداشتي ها را در دوسال اخير در اختيار دارند، خواستار دسترسي آزاد و بدون قيد و شرط به اين افراد در کمپ مي گردد تا بتوانند به مسئوليت های خود عمل کرده و با بررسي فرد به فرد اين اشخاص يا آنها را بطور داوطلبانه به کشورشان بازگرداند و يا اين که به کشور ثالثي منتقل کند.
بيست و هشتم ماه ژانويه گذشته در ملاقات های جانبي داووس، پرزيدنت کميته بين المللي صليب سرخ آقای ياکوب کلنبرگر، به تشريح فعاليت های صليب سرخ در عراق پرداخت. وی به اين مطلب نيز اشاره کرد که جمعي از اعضای سابق گروه تروريستي مجاهدين خلق ايران با فعاليت های کميته بين المللي صليب سرخ به نزد خانواه هايشان در ايران بازگشته اند و گزارش حاکي از رضايت اين افراد از وضع برخورد دولت ايران با اين افراد بوده است. آقای کلنبرگر همچنين افزود که صليب سرخ به فعاليت های خود برای بازگرداندن تعداد بيشتری از اعضای سابق مجاهدين خلق ادامه داده و در اين رابطه از ايران بخاطر نقشش در اين ماجرا تشکر مي کند.
بنابر گزارشات رسيده،رهبر مجاهدين مسعود رجوی، در پی سنگ اندازی در مقابل اين آزادسازی های اعضا از کمپ است. اعتقاد بر اين است که در صورت فروپاشي نهايي اين سازمان و فرار اعضا از کمپ، وی و تعدادی از معاونينش در معرض دستگيری قرار گرفته و نهايتا به اتهام جنايات جنگي و جنايات بر عليه بشريت محاکمه خواهند شد.
زماني که اين آخرين گروه صد نفری از اعضای سابق مجاهدين در همين هفته به ايران رفتند، اخبار اين موضوع از اعضای سازمان و در سايت های اينترنتي سازمان مخفي نگه داشته شد. ولي زماني که اخبار به سرعت در معرض عموم قرار گرفت، سازمان مجاهدين خلق طي اطلاعيه اي از بنياد منکر دست داشتن صليب سرخ شده و مدعي گرديد که اين صد نفر ايراني که از کمپ آنها در عراق آمده اند هيج ربطي به سازمان مجاهدين خلق ندارند.
گفته مي شود که در داخل کمپ وضعيت رو به وخامت گذاشته است. از آن جايي که حفاظت از کمپ از طرف دولت عراق بر دوش سربازان امريکايي گذاشته شده است، اين مسئوليت آنها است که از رعايت حقوق افراد بازداشتي مطمئن گردند. بخصوص اين مسئله شامل خانواده هايي مي گردد که به کرات برای ملاقات با فرزندانشان مراجعه کرده ولي رهبران مجاهدين جلوی آنها را گرفته اند.
نيروهای ارتش آمريکا و کميته بين المللي صليب سرخ بايد مطمئن گردند که سيستم فرماندهي مجاهدين اجازه کنترل های بيجا بر افرادی که تحت حفاظت ارتش امريکا هستند را نداشته باشد و خانواده هايي که خواستار ملاقات با فاميل خود در کمپ هستند بتوانند بصورت آزاد و بدون قيد و شرط از اين امکان برخوردار گردند. 

خروج از نسخه موبایل