پرونده جديد محمد سيد المحدثين در دادگستری فرانسه

پرونده جديد محمد سيد المحدثين در دادگستری فرانسه

مسعود خدابنده
پانزدهم مارس دوهزار و پنج

ديروز پس از بازگشت از سفر کاری چند روزه، مطلع شدم که محمد سيد المحدثين، از فعالين گروه تروريستي مجاهدين خلق ايران و از نزديکان دستگاه سرنگون شده صدام حسين و مسعود و مريم رجوي که اکنون به همراه رهبر ايدئولوژيکي اش در فرانسه به قيد ضمانت منتظر دادگاه برای رسيدگي به جرايم مختلف خود مي باشد مطالبي را عليه بنده و برخي ديگر از شاکيان خصوصي مريم رجوي، رئيس فرقه، عنوان نموده است که بيشتر به سوابق شخص خود و رهبر و ولينعمت سابقش در عراق شبيه مي باشد. طبعا اينها يي را که بنده عرض مي کنم به حکم مدارک است که اگر ايشان خواستند در هر دادگاهي که مايل باشند ارائه خواهم داد.
پس از به رسميت شناخته شدن شکايات خصوصي انبوهي از افراد مختلف و از جمله خود بنده بر عليه رهبری اين گروه از طرف دادگستری فرانسه (که ربطي هم به مسائل مختلف در تحقيقات دولت فرانسه در مورد اين گروه تروريست ندارد و توسط وکلای خصوصي ارائه گرديده است) و مطلع شدن متهمين از به جريان افتادن اين شکايات خصوصي از طريق دادگستری فرانسه و وکلاي استخدامي شان، طبعا برای بنده چيز جديدی نبود که شاهد واکنش هايي از ناچاری برای کمرنگ کردن فضاحت های رهبران گروه باشم ولي بايد اذعان کنم که اگر چه شناعت اين جماعت با آن سابقه معروف و مشخصشان برايم روشن بوده ولي حماقتشان نه تا به اين حد. که توضيحاتش باشد برای زمان و مکاني مناسب تر.
آقای سيد المحدثين و رهبری ايدئولوژيکي ايشان مدتها است که قوه قضايه کشور های آزاد را با حکومت صدام حسين که شديدا به روابط داخل آن عادت کرده بودند اشتباه گرفته اند. خواب رفته ها که مدتي است بيدار شده اند و صد نفر صد نفر صدايشان را مي شنويم. صدای متظاهرين به خواب هم انشاالله در آينده ای نزديک به ضرب واقعيات شنيده خواهد شد.
ضمنا به آقای ابراهيم خدابنده که بخاطر دسيسه های فرقه رجوی پس از دستگيری در حين قاچاق برای مريم رجوی در مرز عراق دستگير شد و به يمن دوماه سکوت مجاهدين و در نتيجه عدم رسيدن کمک از طرف سازمان های حقوق بشری (که مجاهدين قضيه را از آنها کتمان کرده بودند) به زندان اوين منتقل گرديد نيز تلفني اطلاع دادم که ايشان از شما هم کد هايي خواسته بياورد که ايشان پيغام دادند که به وی بگوييد اگر فقط يکي از همان سوالاتي که از رهبر عقيدتي اش کردم را معقول جواب بدهد حاضرم برگردم دوباره عضو فرقه شوم و همانطور که از دخترم خواسته بوديد که در خودسوزی های مريم رجوي شرکت کند، عربده کشان خودم را براي رهبرت بسوزانم ولي مي داني هيهات من ال يک ذره جربزه!! (چون پشت تلفن گفته شد ممکن است ديکته آن درست نباشد). اين مطلب هم باعث مزاح فراوان گرديد و از اين بابت از عصبانيت بنده که صبح همان روز از اين مسئله آگاه شده بودم نيز کاست. به هر حال.
در اين سخنان، آقای محدثين، نفر مستخدم رژيم منفور و ضد ايراني صدام حسين به مدت بيش از دو قرن، در بلاهت تمام به منتصب کردن بنده و ديگر شاکيان خصوصي به وزارت اطلاعات رژيم جمهوری اسلامي ايران پرداخته است.
نتيجه اين که مدارک و نوارهای اهانت های شخصي اين فرد به وکيل ارائه گرديد و بصورت شکايت نامه ای تهيه و پرونده جديدی بر عليه ايشان به اتهام اهانت و تهمت دروغ در پاريس تشکيل شد. بنده بعنوان شاکي خصوصي از اين فرد و رهبر وی خانم مريم رجوي که مشخصا دستور اين عمل را بخاطر تحت الشعاع قراد دادن دادگاه خودش داده است، با رعايت راهنمايي های وکيل شخصي و تا حد امکان در آينده نتايج بدست آمده را باطلاع عموم خواهم رساند. طبعا اين فرد شناخته شده ای است که به دستور رهبرش مريم رجوی در گذشته نيز به چنين اعمالي دست زده است و آخرين آنها همين دو هفته پيش در دادگاهي بود که در لندن بخاطر اتهامات بي پايه وی بر عليه يکي از آکادمسين های مشهور اروپا برگزار گرديد و ناشر مربوطه با عذر خواهي از شاکي، تمامي کتبي که برای محدثين چاپ کرده بود را از بازار جمع نمود.
همچنين با توجه به سابقه تروريستي افراد وابسته به مريم رجوي و سازمان مجاهدين خلق در کشور های اروپايي و با توجه به احکام اعدام خودسرانه و دستورات خودسوزی خودسرانه ای که رهبر فرقه در گذشته صادر و توسط افراد فرقه اجرا شده است، مطلب به وزارت کشور بريتانيا و مرکز پليس شهری نيز اطلاع داده شد که در خصوص تامين جاني بنده و خانواده من اقدامات مقتضي را بعمل آورند.
در مورد تحليل مسئله و اجبار ها و بن بست هايي که اين افراد را پس از سقوط ولينعمتشان صدام حسين وادار به چنين اعمال شنيعي مي نمايد مي توانيد به نوشته آقای کريم حقي تحت عنوان روز دادخواهي در راه است مراجعه فرماييد.
مسعود خدابنده
پانزدهم مارس دوهزار و پنج

خروج از نسخه موبایل