اطلاعیه انجمن نجات در مورد بیانیه ی دیدبان حقوق بشر

اطلاعیه انجمن نجات در مورد بیانیه ی دیدبان حقوق بشر در خصوص نقض گسترده ی حقوق اعضا در گروه تروریستی مجاهدین خلق

مطلع شدیم یک نهاد حقوق بشری بین المللی (دیدبان حقوق بشر) نقض گسترده ی حقوق بشر، بد رفتاری با اعضا و بکارگیری شکنجه و زندان علیه اعضای مایل به جدایی در سازمان تروریستی مجاهدین خلق را اعلام نموده است.

این اظهار نظر رسمی تاکیدی بر همه ی مستند نگاری ها، مصاحبه ها و بیانات اعضای جدا شده از گروه فوق و خانواده های چشم انتظار و نگران اعضای دربند فرقه است. ضمن قدردانی از این افشاگری دیدبان حقوق بشرکه بر پایه واقعیات مستند صورت گرفته است، انجمن نجات بدین وسیله مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت و سرنوشت اعضای این گروه که کماکان اسیر دست سرکردگان تروریست فرقه و در عراق نگاهداری می شوند اعلام می دارد.

طبق اطلاعیه ی سازمان دیدبان حقوق بشر، اعضای سابق مجاهدین خلق به دیده بان حقوق بشر گفته اند که وقتی به خط مشیهای مجاهدین خلق اعتراض کرده یا تلاش کرده اند که سازمان را ترک نمایند، دستگیرشده، و در برخی موارد شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در مواردی زندانی شده اند. همچنین مجاهدین خلق را به داشتن سابقه طولانی رفتار فرقه گونه، از جمله وادار کردن اعضا به طلاق دادن همسرانشان و شرکت در جلسات طولانی خودانتقادی، متهم کرده است.

البته پیشتر از این انجمن نجات با افشاگری های مستمر خود حقایق تاریک و اندرونی مخوف رجوی ها را به نقد کشیده و افشا نموده بود. همچنین در جریان سفر خانواده های اعضا به عراق جهت دیدار با فرزندانشان شاهد برخورد های بغایت ضد انسانی، خشونت بار و حتا اقدام به ضرب و شتم پدران و مادران پیر اعضای خود سازمان بوده ایم که این موارد همگی به ثبت رسیده اند.

در این میان با آشکار شدن ماهیت ضد انسانی رهبران این فرقه ی تروریستی، انجمن نجات نسبت به سرنوشت اعضای این گروه ابراز نگرانی شدید می نماید. با توجه به سوابق ارائه شده توسط دیدبان حقوق بشر و سابقه ی فرمانهای خودکشی و خودسوزی که تحت شرایط خاص و با استفاده از ابزارهای مخوف شستشوی مغزی صورت می گیرد از همه ی مجامع بین المللی نسبت به تعین تکلیف سرنوشت اعضای دربند طلب یاری می نماییم.

از آنجا که سرنوشت این افراد به دست گروهی تروریست و جانی خطرناک می باشد آیا می توان تنها منتظر نشست و شاهد رنج و سوز و آه مادران و پدران از یک سو و قربانی شدن فرزندان اسیرشان از سوی دیگر بود؟

برای پیشگیری از این فجایع انسانی انجمن نجات مجددا بر درخواست به حق خود مبنی بر دیدار خانواده های اعضای مجاهدین با فرزندانشان تحت نظارت یک ارگان بین المللی بیطرف، آزاد گذاردن اعضای مایل به بازگشت به نزد خانواده هایشان و لزوم پیگرد قانونی و محاکمه ی سرکردگان تروریست فرقه به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت تاکید می نماید.

خروج از نسخه موبایل