از سازمان ضدامپریالیستی تا کاسه ‎لیسی امریکا!

از سازمان ضدامپریالیستی تا کاسه ‎لیسی امریکا!


سایت پرونده سیاه
چطور است سازمانی که روزی برای آمریکا ویتنام می ساخت اکنون یک دفعه به نیرو های خود وعده می دهد با آمریکا پیروزی حتمی وتضمین دار است؟
چگونه است ارگان پر افتخار مجاهدین خلق روزی سر لوحه راه خود را در مبارزه با امپریالیزم امریکا قرار می دهد (در شعار محوری روزخود تنها راه رهایی مرگ امپریالیزم سر می داد) وامروز برای او علیه خلق خود در جاسوسی سنگ تمام می گذارد ؟
چرا آمریکا 10 سال پیش گزارش 40 صفحه ای مبنی بر تروریست بودن فرقه از وزارت خارجه خود صادر می کند ولی اکنون در عراق با همین تروریست ها قرار داد آتش بس ومعامله جاسوسی منعقد می نماید ؟
چه شده وضرورت چیست که مریم با حذف رهبر عقیدتی وهمسر خود از صحنه همه هستی ودارو ندار سازمانش را در یک کفه ترازو گذاشته وآنرا با حمایت مقطعی امپریالیزم معامله کرده؟
آنچه که روشن است اینکه اولا هیچ ارزش و بهایی برای خونهای ریخته شده قائل نیست دوما مهمترین اولویت برای رجوی حفظ پادگان اشرف برای ادامه اسارت اعضای در بند می باشد. در واقع اهداف وآرمانهای دیرینه سازمان که روزی خود رجوی برای آن آمریکایی ترور می کرد وحتی فراتر از گروگانگیری فتوای قتل تمام دیپلماتهای امریکا را میداد به فراموشی سپرده شد وشخص رجوی در مخفیگاه خود به گردانندگان سیاست جاسوسی اش خط می دهد که بدون امریکا پیروزی محال است.
آیا این زیر پا گذاشتن اصول ورنگ عوض کردن ها برای اعضای در بند و فریب امریکاو اروپا روشن نیست ؟چرا تا آنجا که به اروپا وامریکا برمی گردد این کار فرقه تاریخ مشخص دارد آنها به عنوان یک کارت در جاسوسی نکبت بار از رجوی بهره برداری می کنند اما این افراد وکادر های سازمان است که خود با دست خود حلقات زنجیر حول دست وپای خود را تقویت می کنند عده ای از کادر ها که سر نوشت خود را بارهبری فرقه گره خورده می بینند چاره ای ندارند چون رجوی با تنها گذاشتن توپ را به زمین آنها انداخته و از تاکتیک دفاع مشترک برای حفظ خود بهره می گیرد رجوی در سر فصل اشغال کویت توسط صدام در نشستی به همین مناسبت با بررسی تابلو ایده آل خود حرف آخرش این بود که صدام اگر از کویت بیرون بکشد وبه ایران حمله ی مجدد کند ورجوی را به قدرت برساند در یک وحدت استراتژیک سیاسی ونظامی با صدام امریکا را در منطقه زمین گیر کرده وبا تحریک وتقویت ایدئولوژی سوسیالیستی شرق جهان را از مونیسم وتک قطبی خارج وسپس با حمله به منافع امریکا در اقصی نقاط دنیا در مقابل سیاست امپریالیزم ایستاده واو را نابود می کند نتیجه این تئوری اعلام شده رجوی چه شد؟آیا همین بود که دیدیم ؟ وآیا نتیجه دامن پوشیدن در مقابل سربازان امپریالیزم برگردان شعار پوزه به خاک مالیدن امریکا نیست ؟ همه ی جواب ها به عهده مسئولین فعلی فرقه می باشد یک نکته را نباید فراموش کرد که این تئوری مشترک بین رجوی وبن لادن بود بن لادن آنرا تا انتها رفت اما مسعود عقب نشینی کرد.
خروج از نسخه موبایل