توسل به فرافکنی و شانتاژ

توسل به فرافکنی و شانتاژانجمن فلق
ظاهرا سیاست بایکوت وزیر سبيلی رد کردن کارساز نبوده ومدتی است که رهبری سازمان مجاهدین سیاست ترور شخصیت معترضین جداشده ازسازمان را در دستور کار خود قرار داده. چراکه متوجه شده حمله فیزیکی به افراد فعال جدا شده نه تنها کارسازنیست بلکه باعث مشکلات جدی حقوقی دراروپا برای آنها خواهد شد. مدتی است که با یک تهاجم حساب شده سعی دارد، باایجاد شانتاژ وفرافکنی شخصیت جداشدگان رازیرعلامت سوال برده تااز تاثیر اقدامات افشاگرانه آنها که دریک چهارچوب سیاسی ومنطقی، به دور ازفرهنگی چاله میدانی حاکم بر رهبری سازمان، که هرکسی که به سیاستها واقدامات آن انتقاد دارد وآن را به نقد می کشد،با مارک عامل جمهوری اسلامی بودن می خواهد از میدان به درکند،صورت میگيرد. وبه این ترتیب با فراربه جلو ديگر نيازی به پاسخگویی به منتقدین وقربانيان که درزیر سلطه صدام حسین ودرپشت ديوارهای آهنين قلعه اشرف آنها را به بند وزنجير کشده بود نيست. تا درفراق از دست دادن پدرخوانده،به خدمت سرویسهای امنیتی آمریکا واسرائیل درآمده تا باکارچاق کنی برای آنها شايد بتواند زيرچترحمايتی که ازاين طريق می خواهد بدست آورد به حيات انگلی خود ادامه دهد. در راستای پيش برد همین خط مطلع شديم که باچاپ عکس آقای ناصررضوانی يکی از اعضای جدا شده درکشورسوئيس همراه با توهين،تهدیدوارعاب سعی در به سکوت کشاندن او دارند. ما این اقدام شرم آور وننگین رامحکوم کرده واز دستگا ههای مسئول کشورهای اروپایی خواستار پیگیری این قبیل اقدامات هستیم.
خروج از نسخه موبایل