نامه سرگشاده به مریم عضدانلو(9)

نامه سرگشاده به مریم عضدانلو(9)


آرش رضائی/ September 3, 2005
خانم مریم عضدانلو،”ویل دورانت” خاطرنشان می سازد ممکن است جمعی انسانی از یک لحاظ رو به پیشرفت باشند ولی در جنبه های حیاتی و ابعاد شاخص زندگی سیاسی و فرهنگی در حال پس رفت و انحطاط قرار گیرند.
خانم مریم عضدانلو جایگاه ارزشهایی همچون حق ابراز عقیده ، آزادی بیان و فکر ، انتخاب آگاهانه و ابراز آزادانه احساسات و علائق انسانی و مهم تراز همه نحوه و امکان چگونه زیستن آدمی در فراگرد توسعه انسانی-سیاسی بسیار حائز اهمیت و غیر قابل چشم پوشی است. ضمنا در یک حرکت جمعی سیاسی و پیشرو التزام ذهنی و عملی به اصل سانترالیزم دموکراتیک و تحقق عینی آن در مناسبات تشکیلاتی و سازمانی یک اصل پذیرفته شده در جریانات سیاسی مدرن و دموکراتیک می باشد.
خانم مریم عضدانلو باید متوجه باشیم که درباره عوامل و موانع توسعه یافتگی سیاسی و فرهنگی افراد و جوامع انسانی به ویژه در رابطه با سازمانها و جریانات سیاسی تحقیقات آکادمیک فراوان و حجم اطلاعات و نوشته ها در این زمینه روز افزون است که از آن میان اخیرا توجه بیشتری به ارتباط میان آزادی فردی و توسعه انسانی و سیاسی در احزاب و سازمان های توتالیتر و تروریستی معطوف شده است و یک رشته نظریات حول این محور شکل گرفته اند که بسیار قابل توجه و دارای نکات تکان دهنده می باشد.
تحقیقات در احزاب و سازمان های مختلف سیاسی در اقصی نقاط دنیا در قرن بیستم نشان می دهد که عدم توجه به یافته های ذهنی اندیشمندان و متفکران سیاسی و فرهنگی دنیای مدرن و انباشت تجربیات بشری به خصوص در بعد از قرون وسطی در تکوین ایدئولوژی تمامیت خواه و شکل گیری تفکر سیاسی دگم و استبدادی و رواج اندیشه توتالیتاریستی درسازمان ها و جریانات تروریستی همچون فرقه شوهرتان چه تبعات وحشتناکی را به دنبال داشته است. نفی آزادیهای فردی در تشکیلات سیاسی مستبدانه و تروریستی شوهرتان علیرغم آرمان دموکراسی خواهانه ای که سازمان بر اساس آن پایه ریزی شده بود ، تجاوز به حریم خصوصی افراد با شعار دیسیپلین انقلابی و نفی هر گونه ارزشها و سلایق و تمایلات فردی و فکری متفاوت با روح حاکم بر فرقه رجوی به بهانه یکپارچگی انقلابی و وحدت تشکیلاتی در نهایت زمینه بروز و ظهور قدرت طلبی و اتوریته رهبری ، سرکوب اندیشه و علائق ناهمگون ، انضباط استالینیستی در مناسبات سازمانی و در نتیجه انحراف آشکار از آرمان آزادی خواهانه و ارزشهای دموکراتیک را در فرقه شوهرتان به همراه آورد و در نهایت به تروریسم ضد مردمی و کور منجر شد و یک سکت سیاسی و مذهبی را به وجود آورد. این یک حقیقت است که فرقه تحت رهبری شوهرتان یعنی مسعود رجوی با خیانت به آرمان های بنیانگذاران سازمان درهم سوئی با امپریالیزم جهانی و دشمن ترین دشمنان این مرز و بوم گام بر داشت و در قرارگاه اشرف با طرح آموزه های سیاسی و ایدئولوژیک تمامیت خواهانه به سرکوب هر نوع اندیشه و تمایلات سیاسی مغایر با خط مشی عقیدتی- سیاسی و تشکیلاتی اتخاذ شده اقدام نمود. و جهانیان شاهد بودند که چگونه فرقه شما در مدت بیست سال اعمال حاکمیت سیاسی و نظامی در قرارگاه اشرف به طور مکرر به نقض وحشیانه و گسترده حقوق انسانی افراد و نیروهای مستقر در قرارگاه اشرف پرداخت.
خانم مریم عضدانلو، آیا شما در جریان اتفاقات سال 73 نبودید؟ آیا رفتارهای گشتاپوئی سران فرقه شوهرتان با افراد بازداشت شده ای که در زیر شدیدترین شکنجه های قرون وسطائی جان خود را از دست دادند جنایت بر علیه بشریت به حساب نمی آید؟
آیا سکوت شخص شما نسبت به رفتار فاشیستی بازجویان شوهرتان با افراد و زندانیان تحت شکنجه در قرارگاه اشرف با توجه به”زن بودنتان” که باید سرشار از احساسات انسانی و تمایلات بشردوستانه همچون خانم”ویرجینیا ولف” باشید، تاسف برانگیز و ناامید کننده نیست؟!!!
به شهادت تعداد بیشماری از افراد و نیروهای جدا شده از فرقه شوهرتان که سالیان دراز سرمایه انسانی و استعدادها و پتانسیل جوانی خویش را در خدمت به اهداف شوم و امیال ضد انسانی شوهر بی احساس شما ، به هرز بردند و تلف کردند به محض ابراز دیدگاه و نظریات منتقدانه و واقع بینانه نسبت به خط مشی فاشیستی سازمان و ذهن زشت و بیمار شوهرتان جز دشنام های گوناگون ، تهمت های رنگارنگ و شکنجه سیستماتیک و زندان های انفرادی طویل المدت ثمره ای عایدشان نشد.
خانم مریم عضدانلو،”انسان نو و مدرن” مجهز به نظام ارزشهای دموکراتیک و اخلاقیات مدرن ، بازوی اصلی فراگرد توسعه سیاسی و فرهنگی است و با نگرشی به کلی متفاوت از انسان معتقد به فاشیسم و رفتارهای گشتاپوئی ، به انسان و به مقوله آزادی فردی ، پیشرفت و ترقی ، دموکراسی ، نفی زور و تحمیل در همه ابعاد و با هر نوع توجیهی در روابط میان انسانها می نگرد و معتقد به اراده آزاد انسانی در تغییر و ساختن جهان است.
بنابراین در قرن حاضر سازمان ها و جریانات سیاسی بدور از هر گونه خط مشی تروریستی و رفتارهای استالینیستی مطابق با تحولات پر شتاب و دموکراتیک و مولفه های روشنفکری جوامع توسعه یافته و مدرن به تحولی ساختاری و سیستماتیک در سلسله مراتب تشکیلاتی و استراتژی و دیدگاههای ایدئولوژیکی دست زده اند
که نوسازی کامل و تمام عیار احزاب و سازمان های سیاسی را در بر دارد لذا این مقوله فرایندی تفکیک ناپذیر است به طوریکه هیچ یک از اجزاء اصلی آن را نمی توان حذف کرد.
خانم مریم عضدانلو با الهام از اندیشه های دموکراتیک و مدرن و نقادی علمی و همه جانبه خط مشی تروریستی و تبهکارانه شوهرتان و دوری از فاشیسم رجوی می توان نقشی در تحولات دموکراتیک عصر حاضر بازی کرد.
و ادامه دارد………..
خروج از نسخه موبایل