خانواده چه معنايي در فرقه دارد؟

خانواده چه معنايي در فرقه دارد؟


 


 درهر فرقه و. گروه اظهار نگراني ها بايد مطابق اصول اجرايي و حاكم بر آن فرقه و گروه باشد و هنگامي مي توان به دفاع از موضوعي پرداخت كه دفاع كننده براي آن موضوع ارزش عملي قائل باشد و در غير اين صورت مدافع غير عامل، مورد سرزنش و حتي تمسخر قرار مي گيرد؛ كه البته سزاوار چنين شيوه ي برخوردي است.


فرقه رجوي مدتي است ‌كه نسبت به وضعيت خانواده هاي اعضا ابراز نگراني مي كند و به اصطلاح خودمان شور خانواده ها را مي زند، اما اين در حالي است كه مي دانيم فرقه هيچ اصول استوار و عملي براي ارزش نهادن به اين نهاد مهم اجتماعي نداشته و ندارد و حتي در جريان انقلاب ايدئولوژيك به اين دليل كه خانواده مانع و سد پيروزي گروه است، ‌در عمليات ها و نشست هاي جنون وار رهبری ‌،انقلاب طلاق را راه انداخت و دستور به طلاق اجباري داد!  


 و كم نبودند كساني كه  تن به اين جهش ناگهاني و ويرانگر خانواده ‌نداده و مورد خشم مسعود و مريم قرار گرفتند و به زندان و شكنجه محكوم شدند!!


مگر خانواده از زن و شوهر و فرزند و خواهر و برادر تشكيل نمي شود؟! اگر رجوي راست مي گويد فقط يك نمونه از وجود چنين تجمعي را در ميان اعضايش نشان دهد؟  


شايد هم فراموش كرده كه طي همين نشست هاي كذايي سيني جلوي اعضا گرفتند تا حلقه هاي ازدواج را كه مهم ترين نشان وجود خانواده است در آن بريزند و همسران را وادار كرد كه به يكديگر سيلي بزنند و بعد خود سرمستانه اين جدايي را آغاز پيروزي ناميد!!؟‌


‌آيا  در هنگام حمله كويت توسط صدام و اعلام وضعيت اضطراري براي فرقه ،‌بچه ها را با اشك مادران بدرقه نكردند و روانه كمپ هاي خارجي ننمودند،‌كه بعضي  حتي تا سال ها خبري از فرزندان خود نداشتند؟! اصلاً‌ اين ها كه براي وضعيت خانواده ابراز نگراني مي كنند چرا بازگشت اعضاي بريده به خانواده هايشان را بر نمي تابند،‌خانواده هايي كه نزديك به يك و يا دو دهه از سرنوشت عزيزان خود بي اطلاع بودند و پس از سقوط صدام نيز با هزار حيله و نيرنگ از رويارويي آنان با فرزندانشان جلوگيري  شد؟؟؟!!‌ بنابراين بهتر است رجوي و ياران وفادارشان با اين سابقه درخشان در حفظ نهاد خانواده،‌ دم از خانواده نزنند كه خنده دار است!


آري، متلاشي كردن خانواده نشان ديگري از نقض ابتدايي ترين حقوق اعضاست كه اگر صفحه ها در موردش نگاشته شود،‌هنوز هم كم است و اين فروپاشاندن مهم ترين نهاد اجتماعي و  ناديده گرفتن ابتدايي ترين نياز فطري بشر،‌ بزرگ ترين دليل بي اهميت شمردن ارزش انساني است كه فرقه سراسر سكت و ناآشنا به دموكراسي و آزادي رجوي به نمايش گذاشته و در تاريخ هيچ سازمان و گروهي كه ادعاي مبارزه براي آزادي دارد، ‌ديده نشده و نخواهد شد،‌جز حسن صباح كه البته مسعود فرزند خلف اوست! 


پس لطفاً ‌از چيزي كه بهره اي از آن نداريد ،‌سخن به ميان نياوريد.

خروج از نسخه موبایل