دروغ پشت دروغ، پشت دروغ

دروغ پشت دروغ، پشت دروغ


استفاده سازمان تروريستي از لرد کوربت جهت منحرف کردن اذهان در پارلمان بريتانيآ
ايران اينترلينک، چهاردهم دسامبر
بررسي مجدد ليست گروه های تروريستي توسط وزارت خارجه ايالات متحده امريکا در اکتبر گذشته به تثبيت تروريست بودن سازمان مجاهدين خلق و ديگر اسامي مستعار آن يعني ارتش آزاديبخش ملي و شورای ملي مقاومت در اين کشور انجاميد.
همچنين اتحاديه اروپا با تاکيد خود برادامه مبارزه با تروريسم ، در ليست بروز شده خود در نوامبر امسال همچنان نام اين سازمان فرقه ای را در ليست تروريست ها باقي گذاشت.
در کشور بريتانيا، در بحثي در مجلس اعيان اين کشور در تاريخ اول نوامبر 2005، مطالب زير رد و بدل گرديد:
لرد کوربت:
لردهای عزيز، من از دوست محترم خود بخاطر جوابي که دادند تشکر مي کنم. من به وی پيشنهاد مي کنم که بهترين موضع گيری در قبال تشويق به تروريسم – که اين عمل مويد همين است- اين است که مقاومت ايرانيان را بعنوان يک دوستي که در مقابل سعي ملاها در جهت توليد ملقمه ای کشنده از اسلام بنيادگرا و سلاح اتمي ايستاده است به رسميت بشناسيم. آيا آقای وزير اکنون حاضر است تا شناخته شدن مقاومت ايرانيان بعنوان گروه تروريستي را مورد بررسي قرار داده و يا آنها را خارج کند تا علامتي باشد بعنوان حمايت از کساني که به مردم ايران کمک مي کنند تا با انقلابات زعفراني دموکراسي مورد ترس ملايان را بدست آورند؟
لرد تريسمن:
لردهای عزيز، من متوجه هستم که چرا دوست محترم من چنين پيشنهادی را عنوان مي کند. ولي من متاسفم که بايد به ايشان بگويم که ما هيچ برنامه ای برای چنين بازنگری اي نداريم.
سازمان مجاهدين خلق بعنوان يک گروه تروريستي در بريتانيا تحت قانون ضد تروريسم 2000 ثبت گرديده است.
سازمان مجاهدين خلق تاريخچه طولاني ای در دست داشتن در تروريسم در ايران و ديگر نقاط داشته و به استناد به اعترافات خودشان مسئوليت حملات خشونت آميزی را که به مرگ بسياری منجر گرديده است را به عهده دارد. سازمان مجاهدين خلق همچنين در ايالات متحده امريکا بعنوان يک گروه تروريست خارجي ثبت گرديده است و همچنين در ليست کساني که بايد دارايي هايشان ضبط گردد در اتحاديه اروپا ثبت شده است.
ادعای اين سازمان که مي گويد سازماني دموکراتيک است و برای ايراني بهتر مبارزه مي کند را به سختي بتوان با توجه به تاريخچه پر ازخشونت و خود محوری اين سازمان قبول کرد.
حتي با توجه به مطالب فوق، نه رهبر فرقه مريم رجوی (که در ژوئن دوهزار و سه در پاريس دستگير گرديده و اکنون منتظر دادگاه به جرايم تروريستي است) و نه کمک کارش در مجلس عوام ، لرد کوربت، هيچکدام حاظر نيستند تا موضعي مشخص در قبال استفاده از خشونت برای دست يابي به اهداف سياسي گرفته و يا در مقابل انبوه مدارک و شواهدي که بيانگر عمق روابط سازمان مجاهدين و سرويس های مخفي صدام حسين است جوابي بدهند. آنها همچنين از موضع گيری در قبال بيست سال همکاری سازمان مجاهدين و صدام حسين و دست داشتن اين سازمان در کشتار ايرانيان، عراقي ها و شهروندان کشور های غربي سر باز مي زنند.
در حالي که رجوی و کوربت بيش از پانزده سال است که از نزديک با يکديگر همکاری مي کنند (در طي اين زمان عکس ها و نظرات کوربت بصورت مرتب زير آرم کلاشينکف اين سازمان آمده است) و حاضر به طرد و نفي باصطلاح مبارزه مسلحانه شان و همچنين نفي شکنجه و قتل منتقدين خود حتي در کشورهای غربي نيستند، متوجه شديم که رابين کوربت که بنيان گذار باصطلاح کميته آزادی ايران جهت لابي رجوی و سازمان ترور وی در مجلس اعيان است بار ديگر بخاطر نجات چهره ارباب تروريست خود به دروغ گفتن پناه آورده است.
لرد کوربت مدعي شده است که 405 قانون گزار مطلبي را امضا کرده و در آن از دولت بريتانيا خواسته اند تا نام اين فرقه را از ليست گروه های تروريست خارج سازد. البته سال گذشته نيز وی مدعي شده بود که 305 نماينده پارلمان مطلب مشابه ای را امضا کرده اند.
در هر دو اين موارد مورد ادعای کوربت، وی تا کنون نتوانسته است مطلب به همراه امضا های مورد ادعايش را به کسي نشان بدهد و همچنان و با سو استفاده از مصونيت قانوني خودش (بعنوان نماينده غير انتخابي در پارلمان لردها) به ارائه اين اطلاعيه های کذب ادامه مي دهد.
وب سايت متعلق به سازمان مجاهدين به کرات تحت نام وی تبليغات کذب و دست سازی را منتشر کرده و مي کند و نامه ها و امضا هايي که وجود خارجي ندارند و اطلاعيه ها و بيانيه هايي را که خودشان تحت نام افراد ديگر توليد کرده اند را پخش مي نمايد. بطور مثال مي توان به نامه های دروغيني که تحت نام نماينده سابق پارلمان، آقای وين گريفيث، جعل نموده و پخش کرده اند اشاره نمود.
در زير به مطلب ارائه شده در سايت سازمان مجاهدين به نام ايران فوکوس توجه فرماييد:

لينک به متن اصلي به انگليسي، شامل دروغ های کوربت و رجوی و ادعا های امضاهايي که وجود ندارند
http://www.iran-interlink.org/files/News3/Dec05/iraninterlink141205.htm
خروج از نسخه موبایل