مصاحبه با آقای علیرضا قاسمی یکی از افراد جدا شده از فرقه مجاهدین

مصاحبه با علیرضا قاسمی یکی از افراد جدا شده از فرقه مجاهدین در رابطه با جنایات سازمان مجاهدین خلق در کردستان عراق (کردکشی) و مزدوری برای رژیم صدام حسین

   

دانلود

خروج از نسخه موبایل