استراتـژی شکست خورده!

استراتـژی شکست خورده!
آقای نکته بين، بيست و هشتم ژانويه
صدام که ساقط شد ،
خلع سلاح هم صورت گرفت ،
مسعود فرار کرد و مریم دستگیر شد ،
اصحاب اشرف به گروگان رفتند ،
اما..
عملیات جاری ادامه یافت و غسل هفتگی در مدار ِ ایدئولوژِیک خود شتاب گرفت تا نیروهای بازمانده سئوال نکنند..!
طعمه را تشریح کردند تا حلقـه اسارت را تنگ تر کنند ؛ تعهد گرفتند تا سرسپردگی را به آزادگی برتری دهند ؛ کلاس گذاشتند تا مُردابی که با شستشوی ایدئولوژیک ساخته اند ، خشک نشود و….
ولی امــروز…
همه چیز را یکجا باختند ؛
مشی مسلحانه سوخت و دودش فضای قرارگاه اُور و بازداشتگاه اشرف را فراگرفت!
پارچه سیاه بر فراز اردوگاه اشرف نشان از پایان کار ارتش آزادیبخش دارد…
نکته بین
Jan,06

خروج از نسخه موبایل