نفی مبارزه مسلحانه یواشکی!

نفی مبارزه مسلحانه یواشکی!
مسعودجابانی، پنجم فوریه
بنا به اطلاعیه کانون آوا دادگاهی در شهر لوگزامبورگ به شکایت مجاهدین برای خروج از لیست تروریستی رسیدگی میکند. به نظر وکلای مجاهدین تنها راه خروج از لیست، ترک استراتژی مبارزه مسلحانه توسط سازمان میباشد.
بنا به همین اطلاعیه سازمان متن زیر را به دادگاه مربوطه ارائه داده است.
مجاهدین خلق مبارزه مسلحانه را در تمامیت آن نفی کرده و از این ببعد خود را تنها به روشهای غیر خشونت آمیز مبارزاتی متعهد میداند و بنابرین از مقامات ذیربط در دادگاه میخواهد تا نام سازمان مجاهدین را از لیست تروریستی خارج سازد.
به عنوان یک ایرانی آزادیخواه که مخالف بکارگیری روشهای خشونت امیز برای استقرار دمکراسی در ایران هستم ، از این تصمیم به غایت انقلابی مجاهدین پشتیبانی نموده و از انان درخواست مینمایم که این تصمیم را از چهار چوب زدوبندهای سیاسی و دادگاهی خارج کرده و علنی نمایند و مانند دیگر مراحل انقلاب ایدئولوژیک! برای رزمندگان تئوریزه نمایند و بهایش را هم بپردازند.
نفی مبارزه مسلحانه یواشکی! مانند بکاربردن اسلحه، مجهز به صداخفه کن میباشد. ترک این روش و منش میبایست فرهنگ زورمداری و ترور شخصیت و توهین و خشونت را نیز نفی کند.
نفی مبارزه مسلحانه میبایست فرهنگ تحمل پذیری و نرمالیزه کردن رفتاری و پرهیز از خشونت را در درجه اول در شیرزنان و کوه مردان مجاهد! رشد داده و آنان را از حصارهای ذهنیشان برهاند و از ایزولاسیون در جامعه نجات بخشد.
رهبران سازمان میبایست قبل از اینکه توسری بین المللی آنان را مجبور به ترک استراتژیشان بکند و قبل از اینکه منتقدان را بابت مخالفت با روشهای غیر دمکراتیکشان به فحش بکشند ، جرئت انتقاد از خودشان را میداشتند و بزدلانه برای فرار از جوابگوئی به سئوالات منتقدان ، بحران سازی نمیکردند و به دعوت آنان برای شرکت در میزگردهای پرسش و پاسخ شرکت میجستند.
مجاهدین باید آمادگی آن را داشته باشند که راه حلی برای مصیبتهای زیر پیدا کنند.در این رابطه به مطلبی از آقای نکته بین تحت عنوان اخرین وضعیت فرقه مجاهدین مراجعه میکنیم.
تضادها بیرون میزند،
حفره ها به شکاف تبدیل میگردد،
سئوالها آغاز میگردد،
آشفتگی عینی میگردد،
صدای آه و ناله از همین نزدیکیها بگوش میرسد،
جنجالی است در بیرون و خفقانی است در درون،
تابوت ها روی زمین مانده است،
مرده ها بر زنده ها کثرت دارند،
برای فرار از مرگ ،خودکشی آغاز میگردد،
آهای…
مشی مسلحانه را جا گذاشتید…
دیدید که بور شدید.!!!.
در اینجا از مجاهدین بار دیگر درخواست مینمایم که به دعوت کانون پیام آزادی برای شرکت در میزگرد پرسش و پاسخ جواب مثبت بدهند.
در این میزگرد شاید بتوانیم راه حلی برای علنی کردن نفی استراتژی مبارزه مسلحانه، بدون سوء استفاده رژیم! از آن ، پیدا کنیم.

خروج از نسخه موبایل