تهدید بورژوازی؛ سلاح سرکوب

تهدید بورژوازی؛ سلاح سرکوب
سایت پرونده سیاه
سیستم تشکیلاتی فرقه ای مجاهدین خلق در سر فصل ها ومقاطع مختلف برای سرکوب اعضای خود در درون مناسبات از مقوله ای بنام بورژوازی سوء استفاده وحشتناکی نموده است.
مثلا در دوران اعزام مریم با دار ودسته اش به فرانسه در ابتدای شروع مترسک سازی برگزیده شورادر سال 72 برای سرکوب وکنترل اعضاء در سازمان شعار محوری خود را روی تهدید بورژوازی کوک کرد ، در واقع واژه بورژوازی اسم مستعار دیگر اپوزیسیون خارج کشوری است.
در این دوران مانع وحائل ها در روبروی رهبری مجاهدین بورژوازی معرفی شد لذا جنگ سیاسی وعقیدتی خود را برای شکست آن تنظیم نمودند ،شاخص وسمبل بورژوازی در دستگاه رجوی به یک ایدئولوژی ضد آزادی فرموله شد وعامل پیش برنده آن واهرم های اجرایی را گروهها واحزاب سیاسی ایرانی خارج کشوری عنوان شدند ، در همین راستا جبهه ی جنگ و سمت شلیک مشخص شد.
یکی از پارامترها وعواملی که رجوی در طول سالیان توانسته با آن اعضا خود را شارژ کند وچشم وگوش بسته به وادی های ضدیت کور اندازد کینه سازی غیر واقعی بوده ، در این ارتباط رجوی تمامی گروهها واپوزیسیون را غبر از خود عامل رژیم یا وابسته به اجنبی معرفی کرد.
او از این کانال با خراب کردن وسوزاندن اپوزیسیون دیگرتنها ظرف وفضا برای مبارزه را صرفا تشکیلات خود تبلیغ می کرد،بدین ترتیب باعث تضاد وانفعال هر گونه حرکت برای دموکراسی شد اما نکته ای که در اعماق تاکتیک های رجوی نهفته بود اینکه تمامی راهها را بر روی افراد خود ببندد تا مبادا به گروه دیگری گرایش پیدا کنند ودر شرایط خاص جذب جامعه آزاد گردند.
و اما کمی قبل از سقوط صدام در بحبوحه شدت گرفتن تنش میان امریکا وصدام ، واینکه چشم انداز مرگ صدام برای رجوی حتمی شده بود رجوی خوب می دانست در صورت اشغال عراق و فرا رسیدن روز موعود یعنی تعیین تکلیف مجاهدین کسی دور وبرش نخواهد ماند لذا با دجالیت خاص خود مقوله بورژوازی را داغ وداغتر کرد چرا؟
چون می دانست دنیای آزاد افراد او را جذب خواهد کرد لذا او با کینه سازی مجدد تمام درب ها را بست وافراد را در یک پروسه فشرده مجبور کرد تمامی پل های پشت سر خود را طوری خراب کنند که اگر حتی به زور هم آنها را بیرون از فرقه بیاندازد شهامت جدایی ورفتن را نداشته باشند.
اینک همین ترفند رجوی ساخته فی الواقع مثل اختاپوس اعضاء را قفل واسیر کرده وبه یک ذهنیت وتضاد لاینحل تبدیل شده اما افرادی که به سیم آخر زده وفرار می کنند تازه می فهمند که گرفتار چه اوهام پوشال وبیهوده ای شده بودند.

خروج از نسخه موبایل