اشک تمساح

اشک تمساح
سایت پرونده سیاه13/اسفند/1384
این روزها اخبار ومقالات سایت های وابسته به رجوی وجدا شدگان ، به اعدام حجت زمانی در ایرا ن اختصاص یافته اند. قلم بدستان رجوی برای حجت اشک تمساع ریخته وشعر سروده اند، باز رجوی مانند کبک سر در برف فرو برده تا به خیال خود کل عالم را با سحر وجادو بفریبد، او به فرقه تروریست پرور خود اشاره ای نمی کند، از اغفال جوانان ایرانی ودزدیدن آنها وکشاندنشان به خاک عراق سخن نمی راند، بلکه طبق معمول با تبلیغات کذب سعی می کند تا از اعدام حجت زمانی سوءاستفاده تبلیغاتی کند.
در شرایطی که رجوی بعنوان رهبر فرقه تروریستی مجاهدین ومسئول شورای تروریستی در زندان مرکوری بازداشت شده است، بازماندگان فرقه غرق در بحران های لاعلاج دست وپا می زنند تا مگر در گوشه ای از کره زمین جای پایی برای خود وراه حلی برای بقای فرقه ورهایی از نام ونشان تروریستی بیابند، ولی همانطوری که کشورهای دنیا اعلام می دارند، رجوی واقمار وابسته اش تروریستند وهیچگونه تخفیف وتغییری برای آنها متصور نیست.
رجوی سعی می کند تا با نفی مبارزه مسلحانه ظاهراً نظر دولتمردان را بنفع خود وحذف برچسب تروریستی منحرف کند، در این راستا متحمل صرف هزینه های هنگفت شده است ولی هر بار با شکست مواجه می شود، با اعدام حجت زمانی با ر دیگر رجوی با عمل انجام شده ای مواجه شد، که می توان از آن بعنوان تست تروریستی ویا آزمایش استراتژی نفی مبارزه مسلحانه نام برد، رجوی که سر گرم راه حل سازی وجاسوسی اتمی برای امریکا واسراییل بود، بطور نا خواسته هدف رژِیم قرار گرفت تا با ر دیگر هویت تغییر نا پذیرو اهداف تروریستی و ضد مردمی خود را افشاء کند.
در رابطه با سابقه حجت زمانی واجرای حکم اعدام، باید گفت : چیزی که عوض دارد ، گله ندارد، حجت بعنوان تیم نظامی بفرمان رجوی ، چند نفر از شهروندان ایرانی را به خاک وخون کشید، آن روز ها رجوی هفته ها از پیروزی رزمنده شیران مجاهد خلق گفت وسوءاستفاده تبلیغاتی کرد، واکنون هم که قوانین قضایی حکم قصاص را اجرا کرده اند، رجوی مانند گرگ زوزه می کشد وهمچون تمساح اشک می ریزد، باید به رجوی گفت: خون حجت از فلان قاتل آدمکش رنگین تر نیست، ولی شما را چه شده که به این سادگی تحریک شده وبار دیگر سایت ها را گلوله باران کردید،از تشکیلات بهم ریخته وزوار در رفته رجوی از این بیشتر نباید انتظار داشت، سالهاست در عراق تروریست پرورش می دهد، آنها را مسلح وبه داخل ایران اعزام می کند، در پایان عملیات تروریستی جشن پیروزی می گیرد، اگر هم نفری از تیم تروریستی دستگیر شد، عضویت اورا در تشکیلات مجاهدین انکار می کند تا زمانی که خبر مجازات زندانی را شنید دوباره شناسنامه وسابقه قهرمانی وجاودانگی و…برایش درست می کند!
 

خروج از نسخه موبایل