بیچاره اشرف نشینان!

بیچاره اشرف نشینان!

امیر موثقی
در روزگاری که فرقه ترو ریستی رجوی مدعی آزادی و نفی استثمار و دفاع از حقوق بشر میباشد و هرروز از روز قبل خجل ترو شرمنده تر میشود با افشا گری های اعضاء جدا شده باز هم مدعی است که همه در این عالم هستی چشم هایشان برای به حکومت رسیدن فرقه رجوی دارد از کاسه در می آید و همه بی صبرانه منتظر رسیدن موکب قجری هستند.
اما بیچاره اشرف نشینان که اگر دست از پا خطا کنند چه روز گارشومی در انتظار دارند البته از نظر فرقه ترو ریستی رجوی و خانم مریم قجری سالیان سال با همین تهمتها و افترا ها بسیاری از اعضای نا راضی را در کمپهای ارتش خصوصی صدام محبوس کردند و بعد هم انگشت نمای خاص و عام کردند تا درس عبرتی شود برای سایرین که قصد جدا شدن را دارند از تشکیلات فرقه ای رجوی.
حال امروز ورق که بر گشته و دیگر مثل قبل توان سر کوبی و اذیت و آزار درون تشکیلاتی را ندارند هر کس که جدا میشود سران یا کمیسون امنیت و ضد ترو ریست شورای ملی مقا ومت برای آن جلسه تشکیل میدهد و شروع میکنند به ساختن پرونده های پوشالی که خود من سالیان سال در مناسبات این فرقه شاهد و ناظر ان بودم از نشستهای کوچک و بزرگ گرفته تا نشستهای شخص خود رجوی و سایر مسئولین کشوری و لشکری در هم شکسته رجوی. حال که خودش نیست و در زندان است خوب مسئول اول سازمان در کمپ اشرف با فرامین از پیش تعین شده از طرف خار مریم موضوع را به تمام و کمال دنبال میکند.
خوب اگر نگاهی حتی گذراهم به تمامی سند های ساخته شده توسط کمیسیون شکنجه و زندان شورای مقاومت بیندازید بخوبی میتوانید به ساخته و پرداختگی آن در فرقه رجوی پی ببرید که همه افرادی که جدا شدند از روز اول شناخته شده بودند و تحت نظر بودند و بعد از مدتی هم که در کمپهای فرقه ترو ریستی رجوی بودند با تحت تاثیر قرار گرفتن انقلاب خار مریم آمدن خودشان را رو سیاه کردند و اعتراف کردند که نفوذی هستند و یا اینکه دیگران یعنی جمع انقلاب کرده توانسته است فرد نفوذی را شنا سایی و به مسئولین کشوری و لشکری در هم شکسته تحویل دهد تا انها که خود سرا پا تناقض و در مانده هستند موضوع را پیگیری کنند عجبا که همه افراد نفوذی قصد داشتن از محل اقامت رهبری و محل بر گزاری نشستها و تجمع به اصطلاح رزمندگان و تجهیزات و جنگ افزار های سازمان اطلاعات بدست بیاورند و بعد هم اقدام به خراب کاری و فرار از کمپهای فرقه ترو ریستی کنند و بعد هم سر از کشور های ارو پائی در بیا ورند و بشوند مزدور وزارت اطلاعات ایران براستی که خار مریم تو و همه اطرافیانت خیلی خیلی بیشرم و بی حیا هستید.
هنوز همه فیلم های مزدوری و آدم فروشی شما در خاک عراق وجود دارد که چطوری خاک و ناموس ایران ایرانی را به عراقی ها فروختید و ما به اضاء آن دلارو تانک و نفربر و سایر تجهیزات نظامی در یافت کردید تا خودتان هم دست در دست عراقی ها به تجاوز و حمله و هجوم به خاک ایران بپر دازید حال اعضای جدا شده شکنجه شده و زندانی شده و فروخته شده به زندانهای عراق مزدورند یا شما که سالیان سال مزدور صدام بودید و حالا هم مزدور امریکا و دارید همه تلاشتان را میکنید که شاید امریکا به شما سر سوزنی چراغ سبز نشان بدهد اما افسوس که دیگر زمان را از دست داده اید و هیچ ارزشی حتی به اندازه یک دستمال توآلت هم ندارید و منتظر باشید که یکروزی به ایران خواهید رسید همانطوری که رزمندگان و مجاهدان شهر اشرف میگفتند مریم مهر تابان رو دوش قهرمانان میبریمش به تهران که همسر عزیزت بار ها و بارها میگفت که بسه دیگه این شعارو ندید این کار در توان شمایان نیست.
اما خوب اشکال ندارد حال که رو دوش قهرمانان به تهران نرفتی در عوض رو دوش شریف مهدی ابریشم چی عزیزت به ارو پاکه آمدی و بیچاره بدبخت و نگون بخت مسعود که در زندان است و دارد هم عذاب روحی میکشد بخاطر از دست دادن تو و هم عذاب جسمی میکشد به خاطر اینکه تناقضاتش را بالا بیاورد که سالیان سال چه جنایتها و چه آدم فروشیها که در دفاع از حکومت دیکتاتوری صدام نکرده است.
 

خروج از نسخه موبایل