گهی زین بزیر وگهی زین بپشت

گهی زین بزیر وگهی زین بپشت
پرونده سیاه، سیزدهم ژوئن 2006
وقتی شنیدم بوش به رایس گفت: برو برایم راه حل سوم بیار ، بی اختیار یاد رستم دستان افتادم که در وصفش خوانده بودم :
چنین گفت رستم به اسفندیار که من گرسنه ام برو نان سنگگ بیار
امروز هم در سایت ایران اینترلینگ خواندم:
شرکت مزدوران رجوی و سازمان تروریستی مجاهدین خلق ایران در تظاهرات ضد ایرانی لابی اسراییل در نورنبرگ آلمان
مطلع شدیم که سازمان تروریستی مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت رجوی تحت نام های مستعار فعالانه به تظاهرات ضد ایرانی لابی اسرائیل در آلمان پیوسته و موافقت این لابی را برای استفاده از آنها (بعنوان کسانی که فارسی حرف می زنند) جلب نموده است.
به یاد شاهنامه افتادم وبه مقایسه دیروز وامروز رجوی نشستم وزمزمه سر دادم که:
چنین است رسم سرای درشت گهی زین بزیر وگهی زین بپشت
یادم آمد اخبار ومقالات زیادی پیرامون جمع آوری اتباع وپناهندگان خارجی ، افغانی وعرب وترک وافریقایی توسط تیم های مجاهدین وشورای مقاومت رجوی که هر کدام برای راه اندازی بساط تبلیغاتی و همایش وتظاهرات آنچنانی بسراغ مردان اجاره ای می رفتند تا خلاء رزمندگان خفته در اشرف وجداشدگان بیدار را پر کنند، بعد هم با جار وجنجال فرقه ای آمار شرکت کنندگان را یک به هزار وهزار به میلیون می دادند، واین دروغ بافی ها همچنان ادامه داشت تا کار به رسوایی و ره به جدایی کشید.
حال دنیا را ببین که عاقبت درزی هم در کوزه افتاد!
رجوی که مزدور افغانی گرفتی به همه عمر، دیدی عاقبت اسراییل بمزدوریش گرفت!
روزگاری رجوی دست در دست صدام ، برای اسراییل شاخ وشانه می کشید. عاقبت دست اجل از آستین برآمد ومریم بشیوه بیوه زنان ِ بی وفا بعقد و کابین دشمن نا پدری اش در آمد، فازاجاره افاغنه را کنار گذاشته وخود در قبال جیره خواری بیشتروبهتر به مزدوری اسراییل در آمده وجاسوس منطقه واتم فروش خاورمیانه شده است، بطوری که گوی خیانت را از خائنان ربوده وپیوسته با چابلوس بوش ونوکری شارون به خود می بالد.
اکنون رجوی زین بر پشت دارد وخود سیاهی لشکر وپادوی بیگانگان است. شرکت تروریست های بازیافت شده و مزدوران در تظاهرات ضد تیم ملی فوتبال ایران که موفقیت های چشمگیر اخیرش چون خاری در گلوی دشمنان مردم ایران (بخصوص مریم و مسعود رجوی معلوم الحال) فرو رفته یاد آور مزدوری این خائنین به ایران و ایرانی در طی جنگ صدام علیه کشور ایران است.
استفاده لابی اسرائیل در آلمان از نیروی تروریستی ای که در چهارگوشه جهان در لیست تروریستی قرار دارد. را می توان بعنوان استفاده تروریست های هوایی از تروریست های زمینی و نشان دهنده اوج سردرگمی واستیصال مریم رجوی در عرصه بین المللی دانست.
چه خوب گفته اند: کبوتر با کبوتر ، باز با باز

خروج از نسخه موبایل