نادر رفیعی ‎نژاد، شکنجه‎ گر مجاهدین

نادر رفیعی ‎نژاد، شکنجه‎ گر مجاهدین
سایت نگاه نو
نادر رفیعی نژاد یکی از زندانبانان و شکنجه گران سازمان مجاهدین می باشد.
وی از اعضای قدیمی سازمان است که بعد از ٢٢ بهمن 1357 به همراه رضا خاکسـار و حسـن محصل ( رضا خاکسار در درگیری های نظامی بعد از ٣٠ خرداد ١٣٦٠ کشته شد، حسن محـصل نیز یک افسر شهربانی در رژیم شاه بود که بعد ها از زندانبانان سازمان مجاهدین در عراق شد.) در دادگاه های انقلاب مستقر در زندان اوین به بازجویی و شکنجه سردمداران رژیم شاه مشغول بودند.
بعد ازاتخاذ تاکتیک های رادیکال سیاسی از جانب سازمـان مجاهدین در سال 1358 ، نادر رفیعی نژاد و حسن محصل و رضا خاکساراز دادگاه های انقلاب مستقر درزندان اوین توسط رژیم جمهوری اسلامی تصفیه شدند. سپس نادررفیعی نژاد به دستور سازمان کانون وکلای مسلمان را در تهران تشکیل داد. وی بعد از شروع عملیات مسلحانه و تروریستی در سی خرداد ١٣٦٠ به اروپا آمد و یکی از مسئولین روابط خارجی سازمان شد.
نادر رفیعی نژاد در سال ۱۳۶۴ به عنوان عضو مرکزیت و در سال ١٣٧٠ به عنوان یکی از معاونین هیئت اجرایی مجـاهدین معرفی شد. وی در سال ۱۳۶۹ یکی از دبیران باصطلاح شورای ملی مقاومت بود که به دستور مسعود رجوی کت و شلوار و کراوات ستاد روابط خارجی سازمان را از تن درآورد و لباس زندان بانی سازمان در عراق را به تن کرد.
در سال ١٣٧٠ رفیعی نژاد به سازمان اطلاعات و امنیت عراق رفته و تحت آموزش کلاسیک ماموران و بازجویان عراقی قرار گرفت.
نادر رفیعی نژاد یکی از بازجویان و شکنجه گرانی است که درشکنجه محمد حسین سبحانی وهمچنین کشتن پرویز احمدی در زیر شکنجه با دیگر جنایتکاران سازمان سهیم بود.
رفیعی نژاد در بین آقایان یکی از سردمداران اصلی ترویج فرهنگ لومپنیزم در سازمان بوده است. محسن هاشمی یکی از اعضای سابق سازمان برایم در زندان ابوغریب تعریف می کرد:
نادر رفیعی نژاد برای تحقیر و خُردکردن وی در زندان به او گفته است که خواهرت را جلوی چشم هایت لخت می کنم و بعد…
لازم به یادآوری است که خواهر محسن هاشمی در همان وقت عضو سازمان و در حال فعالیت در عراق بود. بعد ها این برخورد نادر رفیعی نژاد توسط محسن هاشمی به فهیمه اروانی گفته می شود و او با تظاهر به ناراحتی می گوید: من این مسئله را دنبال می کنم.
 

خروج از نسخه موبایل