هشدار به تمامی دولتها و و تمامی پنا هندهای ایرانی مقیم اروپا

هشدار به تمامی دولتها و و تمامی پنا هندهای ایرانی مقیم اروپا
امیر موثقی، بیستم ژوئن
فرقه تروریستی رجوی با راه انداختن یک بسیج از مزدوران و گماشته های جنایتکار خودش در تمامی کشور های ارو پائی اقدام به جمع کردن نیرو برای تظاهرات و راه پیمائی در روز 29 ژوئن در مقر خانم رئیس در تبعید فرقه ترو ریستی رجوی کرده
که با دادن وعده و وئید به پنا هنده هایی که در بدترین شرایط در کمپها زندگی میکنند از قبیل سفر به پاریس با اتوبوس دادن غذا و جای استراحت و دادن پول تو جیبی و همچنین گردش در شهر پاریس حتی به تمامی خانواده ها گفتند که آوردن بچه هم آزاد میباشد و ما شرایط و امکانات تفریحی آنها را مهیا میکنیم یکی از این مزدوران با نام مسعار زندی در کمپ پناهندگان در شهر کاسروهه اعلام کردنند که از تمامی شهر های آلمان اتوبوس به سمت پاریس حرکت میکند و به شما قول میدهم که از طرف سازماه همه امکانات برایتان مهیا خواهد بود این مزدور زندی یکی از مهره های شناخته شده و کثیف فرقه ترو ریستی رجوی در شهر کاسروهه میباشد که بار ها و بار ها به کمپهای نقاط مختلف این شهر سر کشی کرده و با دادن وعده و وعید به پنا هندها از انها عضو گیری کرده است برای بر پائی این قبیل کار های مشمئز کننده فرقه ترو ریستی رجوی.
در همین رابطه من به عنوان یکی از اعضای شکنجه شده و زندانی شده در درون این فرقه ترو ریستی به همه ایرانیان خارج از کشور هشدار میدهم که گول حرفها و وعده و وئید های این فرقه را نخورند و با بایکوت کردن این راهپیمایی سراپا کذب و دورغ به این فرقه ترو ریستی و مزدور بیگانگان حالی کنند که ملت ایران برای شما ابلحان سرسوزنی ارزش قائل نیست.
در همین رابطه من به عنوان یک پناهنده سیاسی کشور المان زندگی میکنم از مسئولین این کشور در خواست میکنم که جلو هرگونه اعمال ترو ریستی رجوی را بگیرد و نگذارد که این فرقه تروریستی در کشور های ارو پائی با انجام کار های غیر قانونی و با جابجا کردن پناهندها به صورت غبر قانونی اقدام به بر پائی راه پیمائی و تظاهرات بکند.
امیر موثقی 20/6/2006

خروج از نسخه موبایل