آب كه سر بالا ميرود قورباغه ابوعطا مي خواند

آب كه سر بالا ميرود قورباغه ابوعطا مي خواند
سایت: پرونده سیاه، دوم می
پاسخي به اسدا… مثني
اخيرا از وقتي كه خود رجوي در حال مبارزه مخفي و زير زميني طاقت فرسا بسر ميبرد و جلال گنجه اي نيزدوران نقاهت خود را در حوالي رود سن سپري مي كند كفگير مسلماني سازمان به ته ديگ خورده و براي موعظه و سر گرمي هاي اندر باب دين ناگزير شدند دست به دامان فردي بنام اسدالله مثني شوند تا در شوهاي تلويزيوني موسوم به سيماي مقاومت براي دقايقي هم كه شده بازار گرمي نمايد.
حال بايد موضوع را از دو جنبه بررسي نمود.
1- مجددا پايه هاي اعتقادي در حال لرزش و گسيختگي است و بقول هميشگي خودشان شعائر فراموش شده و فشار هاي تشكيلاتي بر دين و شعائر سايه ا فكنده در نتيجه حضور اسدالله مثني در تلويزيون نقش شانتاژ را ايفا ميكند
2- با توجه به نرمش ها و كوتاه آمدن كل دستگاه ايدئولوژي سازمان و دست كشيدن از ادعاهاي پيشين در كنار آن ناگزير ند براي كادر هاي بدنام و بد سابقه اي همچون مثني كلك مشاطه اي مهيا نموده و چهره جديدي بيارايند تا براي عرضه اوبه بازار جديد تا حدودي مطلوب مشتري باشد.زيرا براي كساني كه وي را ميشناسند و يا با نام او آشنايي دارند تا كنون هر كجا نام اسدالله مثني آمد ه با خشو نت و اعتراف گيري و كار هاي اطلاعاتي و باز جويي و زندان و شكنجه همراه بوده كه تعداد ي از افراد باز گشته كه در حال حاضر در ايران بسر ميبرند از الطاف و رفعت وي بي بهره نماند ه اند.
در هر حال هر كدام از جنبه هاي بالا درست باشد شرح و بسط آن در اين مختصر نميگنجد و در هر كدام از زمينه ها ميتوان مطالب بسياري نوشت كه در فرصت هاي بعدي به آن ميپردازيم.
اما بد نيست در اينجا براي توفيق آقاي اسدالله مثني در تعويض چهره و يافتن نقش جديدش دست به دعا بر داريم و نكاتي را جهت مو فقيت هر چه بيشتر با وي ياد آوري نماييم.
1- بر اساس سنت سازمان ما هر كس را به وضعيت كنوني اش مي سنجيم و گذشته معيار نيست اما لازم و ضروريست كه آقاي مثني در يك نشست عمليات جاري دست رو كند و تمام اعمال خشونت بار و اعتراف گيري و بازجويي هاي همراه با ضرب و شتم –تهديدات و بخصوص هنگامي كه توسط مهوش سپهري بعنوان ابزار تهديد براي زنان ناراضي و جوانان معترضي كه قصد جدايي را داشتند بكار گرفته ميشد را بالا بياورد و موارد آنچناني را كه نمي تواند در جمع اعتراف كند در كاغذ هاي جدا گانه براي برادر مسئول بنويسد.
2- به هر شيوه اي كه شده پرونده هاي شركت مستقيم و يا غير مستقيم و طراحي و پشتيباني عمليات هاي تروريستي و اعزام تيم هاي تروريستي.توجيه و فريب چند تيم عمليات داخل كشور كه همگي از افراد نو جوان بي تجربه بودند و هيچكدام بسلامت باز نگشتند را از بعضي نظر ها پنهان نمايد شايد در اذهان بيننده و شنونده چهره اصلي وي را تداعي نكند
3- از آنجا كه تعداد زيادي از افراد باز گشته و بسياري نيز از كساني كه تا كنون موفق به بازگشت نشده اند شاكي خصوصي حضرتعالي مي باشند بنظر ميرسد تنها راه براي رستگاري همانا پيوستن خودتان بصفوف ناراضيان سازمان مي باشد.
ما بطور مختصر آنچه شرط بلاغ بود گفتيم حال شما يا پند گير و يا ملال

خروج از نسخه موبایل