علت نگرانی مجاهدین از”سینی طلایی””

علت نگرانی مجاهدین از سینی طلایی
ک ـ طالبي، چهارم ژوئیه 2006
واقعيت مسلمی وجود دارد که همِشه بخش اصلی و محوری استراتژی های مجاهدين، چه در زمان صدام حسين و چه بعد از سرنگونی صدام حسين ، بر روی عنصر خارجی تکيه داشته است.
يعنی اگر سازمان مجاهدين در زمان حاکمِت صدام حسين، شعار استراتژيک صلح طناب دار رژيم را می داد، تاثير گذار و تصميم گيرنده برای صلح يا ادامه جنگ، رژيم جمهوری اسلامی و رژيم صدام حسين بودند و نه مجاهدين. کما اينکه وقتی آيت الله خمينی آتش بس بين ايران و عراق را پذيرفت و آن را جام زهر تلقی کرد، بن بست استراتژيکی مجاهدين هويدا شد.
سازمان مجاهدين بعد از سرنگونی صدام حسين در سال 2003، استراتژی خود را بطور محتوايی تغيير نداد و همچنان بر مبارزه مسلحانه و تروريستی پایبند و اصرار می کند، اما همان محتوی را با زرورق رنگين جديدی تحت عنوان راه حل سوم مطرح کرد.
يعنی همانطور که سازمان مجاهدين در شعار صلح طناب دار رژيم ، خود را طرفدار صلح نشان می داد ولی در محتوی و در عمل هيزم آتش در جنگ عراق عليه ايران مهيا می کرد، اکنون نيز در شعار نه جنگ، نه مماشات ، راه حل سوم خود را مخالف جنگ نشان می دهد، ولی در عمل اساساً پايه و بنياد کار های سياسی و اطلاعاتی و باصطلاح دیپلماتيک خود را راه اندازی جنگ خارجی عليه مردم ايران استوار کرده است.
اکنون شما اگر سخنان مريم رجوی در مراسم اول ژوئيه را مرور کنيد، علت نگرانی و وحشت رجوی ها را بهتر متوجه خواهيد شد.
مريم رجوی در جلسه اول ژوئيه پاريس با محکوم کردن راه حل های گفتگو و سياسی در مورد مناقشه هسته ای ايران، در خطابه ای تهديد آميز خطاب به اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد گفت:
چرا بجای ايستادگی در برابر رژيم ، امتيازهای سياسی و اقتصادی و تكنولوژيك، آنهم از جيب ملت ایران به آن تقدیم می كنید. مگر نیست كه ملایان با مردم ایران و جامعه بین المللی سرجنگ دارند؟ چرا برایشان مشوق های رنگارنگ در سینی طلایی به تهران می فرستید؟
نگرانی رجوی دقیقاً از همین سینی طلایی است که خودش به آن اعتراف می کند و اطلاع دقیق دارد که یکی از از موضوعات داخل سینی تعیین تکلیف اینگروه تروریستی است.
البته به دلیل سیاست ها و استراتژی خائنانه سازمان مجاهدین در دو دهه گذشته، اگر آیت الله خمینی با پذیرش آتش بس در جنگایران و عراق، آن را به مثابه نوشیدن جام زهر، تلقی کرد، مطمئناً این بار در این سینی طلایی چیزی به نام جام زهر وجود ندارد. بله نگرانی مریم رجوی دقیقاً از محتویات سینی طلایی و بسته پیشنهادی 5+1 به ایران می باشد، زیرا در صورت نهایی شدن توافقات قدرت های بزرگ و رژیم جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته ایران، یک بار دیگر بن بست استراتژی مجادین و اتکا به بیگانگان آشکار می شود.

خروج از نسخه موبایل