اسرای فرقه،پیراهن عثمان در دست خانم رجوی

اسرای فرقه،پیراهن عثمان در دست خانم رجوی
هر گونه تضعیع و ضایعه انسانی در حق اسرای فرقه،مستقیما متوجه خانم رجوی است
اکبراکبری، دوم اوت 2006
رهبران فرقه رجوی بار دیگر پیراهن عثمان بلند کرده و اینبار به بهانه عدم تحویلگیری سوخت و خواروبار وآب شرب در خاک عراق،ارگانهای امنیتی و نخست وزیرعراق را متهم به اعمال اینگونه تضعیقات میکنند.تا جائی که هنوز در خاطر ما باقی است،آقا و خانم رجوی پیوسته و با افتخار از نخست وزیر و رئیس جمهورمخلوع عراق«که صدام حسین هر دو سمت را یکجاغصب کرده بود» یاد میکردند و همکاریهای تنگاتنگ و مشترک بین ارگان امنیت فرقه با ارگانهای امنیتی عراق را پیوسته ازشاخصه های ذوب شدن درصاحبخانه شان عنوان مینمودند.حال چه شد که ذوب شدن در صدام و ارگانهای امنیتی آن عدم وابستگی شما به آنان و نشانه استقلال نخست وزیر و ارگانهای امنیتی صدام حسین را نشان میداد!!؟ و اکنون فقط به خاطر یک موضعگیری رئیس دولت حاکم بر همان کشور«بدون صدام»نشان وابستگی است؟دولتی که با حضور نیروهای ائتلاف و آرای آزاد عراقیان رها شده از سلطه دیکتاتوری صدام حسین سکان امور را در دست گرفته است.پس هراس رهبران فرقه رجوی از چیست؟
مسئله خانم و آقای رجوی هیچگاه ارزاق و یا آب شرب و سوخت و پوشاک نبوده و نمیباشد زیرا در زمان حکومت دیکتاتوری صدام حسین،علاوه بر تامین موارد ذکر شده تمامی نیازها و درخواستهای فرقه آقا و خانم رجوی+سهمیه و جیره نظامی،به مانند یک لشکر تحت امر عراق تامین میشدند و این جدای ازمقدار سهمیه تعیین شده نفت عراق برای آقا و خانم رجوی بود،و به یمن فروش سهمیه نفت عراق توسط رهبران فرقه در بازارآزاد،هم اکنون نیز فرقه اساسا مشکلش تهیه ارزاق و سوخت وآب شرب نمیباشد.بلکه تمامی داد و فغانش بخاطرجمع شدن بساط جهل و دجالگری رهبران فرقه میباشد که بواسطه در اسارت نگاه داشتن بهترین فرزندان ایرانزمین در چنبره فرقه خود و دور نگاه داشتن آنان حتی از تماس با خانواده و عزیزانشان و هر گونه تماسی با دنیای خارج،نان آن را درهوچیگری وپیراهن عثمان کردن همین فرزندان ایرانزمین وآنهم در کشورهای دموکراتیک میخورند آنهم با وارونه جلوه دادن واقعیات و سوءاستفاده از احساسات انسانی تعدادی از پارلمانترها در جهت اهداف ضد انسانی و برده داری فرقه خودشان وگرنه رهبران فرقه مجاهدین نزد مردم شریف ایرانی هیچ جای و جایگاهی نداشته و ازآنان به عنوان وطن فروشان نام میبرند.
خانم رجوی چرا زمانی که کادرها و اعضای ناراضی سازمان را مشترکا با ارگانهای امنیتی صدام حسین بازجوئی و شکنجه مینمودید و سپس در سلولهای مرگ زندان ابوغریب به بند میکشیدید و پیوسته آنان را در زیر ضربات خرد کننده شکنجه گران بعثی قرار میدادید،پیراهن عثمان بلند نمیکردید ویا آه و فغان شما بلند نمیشد و یا چرا دست به خودسوزی نمیزدید؟؟ کادرها و ناراضیانی که رهبری فقیه گونه شما و همسرتان را همراه با استراتژی به گِل نشسته تان را به چالش طلبیده بودند.
خانم رجوی چرا و به چه حقی باید شما و تعدادی از نورچشمیهای فرقه تان در فرنگ و کنار رود«سن» و حومه پاریس،اسکان کنید ولی معصومترین و شریفترین فرزندان ایران زمین را در اسارت فرقه قرون وسطائی خود آنهم درخاک عراق و بلوشوی ناامنیهای حاصل ازاعمال فدائیان دیکتاتور مخلوع عراق قرار داده اید؟؟ پاسختان چیست؟
چرا و به چه دلیل پاکترین و شریفترین دختران و زنان ایرانی را سالیان سال است که ازحق هر گونه ابراز احساسات انسانی و عاطفه نسبت به پدر و مادر و خواهر و برادرانشان باز داشته اید و سرکوب میکنید و در همان حال برای ندا حسنی اشک تمساح میریزید!!ندائی که در آتش قدرت طلبی و خشم و قهر شما سوخت و خاکستر شد و حتما که روزانه آن خاکستر را بر چشمان پاک دختران اسیر در فرقه تان میکوبید کهشما هم باید اینگونه باشید و آماده ذوب شدن برای رهبری فرقه بله درست گفتم چون خودم بارها و بارها تحت چنین برخوردها و شوستشوی مغزی شما قرار داشته ام و همواره چنین گفتارهائی آویزه گوش ما بوده است.پاسختان چیست خانم رجوی؟
ازجانب تمام آزادیخواهان و صلح دوستان ضمن محکوم کردن هر نوع عملی که به ضایعه انسانی اسرای اسیر در فرقه مجاهدین برگردد از سازمانهای بین المللی صلیب سرخ و ملل متحد خواهان رسیدگی هر چه سریعتربه اموراسرای فرقه مجاهدین و آزادی انتخاب آنان برای تعیین حق سرنوشت خودشان بدون حضور و اعمال فشار رهبران فرقه مجاهدین میباشیم،ضمن هشدار موارد بالا مسئول تمام وکمال تمامی تضییقات وضایعات احتمالی انسانی درحق اسرای فرقه اسیر درون آن،بطورمستقیم با شما میباشد خانم رجوی.

خروج از نسخه موبایل