سالگرد تاسیس سازمان و نقش مسعود رجوی

سالگرد تاسیس سازمان و نقش مسعود رجوی
بهزاد علیشاهی، نهم سپتامبر 2006
در نشست مسعود رجوی مربوط به خرداد ماه 1370 که همین روزها مجددا به مناسبت تاسیس سازمان از تلویزیون مجاهدین پخش میشد به نکات قابل توجهی برخوردم که برایم سئوالاتی ایجاد شد.
مسعود رجوی برای بزرگ کردن خودش حرفهای مفصلی از رابطه اش با محمد حنیف نژاد میزند که در آخر میگوید روز آخر قبل از اعدام حنیف نژاد و بقیه من به طریقی توانستم با آنان ملاقات کنم ( در حالی که خودش زندانی بوده ) بعد توضیح میدهد که چون زندانبان با من خرده حسابهایی داشت مجبور شده بود امتیاز بدهد که این ملاقات را پذیرفت.
سوال ایجاد شده این بود که این خرده حسابها چی بوده ؟ و اینکه چطور ممکن است رژیمی که رهبر و موسس گروه را دارد اعدام میکند مجبور باشد به یکی امتیاز بدهد؟ و سوال سوم اینکه بعد از لو دادن حنیف نژاد و کشیدن کروکی منزل او چطور رویت شد با او ملاقات کنی ؟ شاید میخواستی به او بگویی که دم آخری از لجاجت دست بردارد؟
اما در ادامه صحبتهای مسعود رجوی ایشان اضافه کردند که در آن روزها سه تا ماده را به زندانیان مجاهد میدادند که یکی را بپذیرد و اگر نمیپذیرفت اعدام میشد و این سه ماده عبارت بود از : رد کردن مبارزه مسلحانه – اینکه اعلام کند ما از عراق دستور میگیریم – و اینکه بگوید اسلام ضد مارکسیست است.
حالا سوال ایجاد شده من این است که آیا این خواست ها را از شما هم داشتند ؟ اگر داشتند شما کدام را پذیرفتید ؟
اگر هیچکدام را نپذیرفتید آیا شما را اعدام کردند ؟
البته شاید این سوالها برای کسانی بود که همکاری نکرده بودند و برای کسی که از اول همکاری کرده و کروکی میکشد و لو میدهد دیگر این سوالها مطرح نبوده.
نکته دیگر اینکه مدعی شده اند که فعالیتهای حقوق بشری و فشار های او باعث شده که او را اعدام نکنند و دکتر کاظم هم البته گفته که این کارها را نه بخاطر اینکه برادر من بوده بلکه بخاطر اهداف او انجام داده ام.
و باز هم سوال ایجاد شده این است که چرا دکتر کاظم این کارها را برای حنیف نژاد انجام نداد ؟
البته این کار ساواک یعنی اعدام نکردن مسعود رجوی در نهایت به نفع ساواک تمام شد و شاید ساواک هم این را میدانست که همین شخص روزی همه جوانهای انقلابی را از کارآیی خواهد انداخت و روزی هم به سازمان مجاهدین چنان ضربه ای میزند که صد تا ساواک هم قادر به زدن این ضربه نخواهند بود. و بالاخره اینکه همین شخص بر علیه همه سازمانهای دیگر هم بخوبی ساواک خواهد جنگید.

خروج از نسخه موبایل