تنها لینک در سایت اینترنتی شورا کدام است؟

تنها لینک در سایت اینترنتی شورا کدام است؟
پرونده سیاه، سیزدهم اکتبر 2006
شورای به اصطلاح ملی مقاومت وابسته ظرفی است که کادر های رادیکال و مجاهدین افراطی صادراتی از عراق به خارج کشور در آن سازماندهی شده و طی چند دهه مشغول به برنامه ریزی و طراحی برای موجه جلوه دادن استراتژی تروریستی مجاهدین در عراق علیه ملت ایران وعراق مشغول هستند.
سایت اینترنتی این مجموعه پوشال با آدرس ایران ان سی آر. کام صرفا یک وظیفه دارد و آن اینکه اطلاعیه های فرقه تروریستی را رله نماید ( چون مجاهدین در لیست سیاه وتروریزم ثبت شده اند لذا از نام این سایت استفاده می کنند)این سایت تنها یک سایت در لینک خود دارد و آن هم ایران فحشاگر مربوط به فحاشی های فرقه رجوی علیه جدا شدگان وخانواده های اعضای خودش می باشد.
دقت کنید مجاهدین برای پوشش دادن به عملکرد جنایت کارانه خود از پوشش شورا وسایت منتسب به آن بهره می گیرد و این سایت هم از آن جای که نمی خواهد خود مستقیما دست به فحاشی وتهدید وارعاب بزند سایت ایران افشاگر را که سایت ومحلی برای گند گاو چال دهانی رهبری فرقه مجاهدین است در لینک خود گذاشته تا از این طریق وظیفه صلی خود را غیر مستقیم ایفا نماید.
شورا وسایت مربوطه ماموریت و وظیفه ای غیر از تهدید وارعاب وطراحی بر علیه منافع مردم ایران واعضای جدا شده از فرقه وسایر گروه وافراد آزادیخواه ندارد، همگان بایستی بدانند علت اینکه شورا چرا تنها سایت افشاگر را در لینک خود قرار داده این است که اساسا صفحه اصلی ونصب صرفا اطلاعیه های دست دوم فرقه یک عادیسازی بیش نیست وهدف اصلی این سایت انعکاس فحاشی های سایت کذایی در لینک است.

خروج از نسخه موبایل